Sosyal ağların online giysi satın alma davranışına etkisi

Sosyal ağların online giysi satın alma davranışına etkisinin bireylerin sürdürülebilir giysiye yönelik tutumunu ve satın alma niyetini olumlu etkilemesidir. Bu sonuca göre; bireyler için sosyal ağların özellikle de Instagram’ın online giyim sektöründe önemi büyüktür. ( Kaynak: Onlinegiyim) Sosyal ağların bireyler için önemli olması ve online giyim satın alma davranışlarını etkileyip yönlendirmesi, aynı zamanda bireylerin sürdürülebilir giysiye yönelik tutumunu ve satın alma niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca giyim ve tekstil sektörünün çevresel etkilerine ilişkin bilgi sahibi olma bireylerin sürdürülebilir giysi satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu durum literatürle desteklenmektedir. A.B.D kaynaklı araştırmalara göre giyim ve tekstil sektöründeki çevresel konularla ilgili bilgi sahibi olunması bireylerin tutumlarını ve davranışlarını etkileyebilmektedir.

Materyalizmin giysiyle ilgilenimi

Materyalizmin, giysiyle ilgilenimin ve suçluluk duygusunun sürdürülebilir giysiye yönelik tutum ve sürdürülebilir giysi satın alma niyeti arasındaki moderatör etkilerini tespit etmek için Ki-Kare farklılığı testi yapılmıştır. Moderatör ilişkiler açısından elde edilen sonuçlar ise şu şekildedir:
Materyalizmin moderatör etkisine ilişkin ortaya çıkan sonuca göre; düşük materyalist eğilim bireylerin sürdürülebilir giysi satın alma niyetini olumlu yönde etkilerken, yüksek materyalist eğilim ise bireylerin sürdürülebilir giysi satın alma niyetini azaltıcı yönde etkilemektedir. Bu durumda materyalizmin sürdürülebilir giysiye yönelik tutum ile sürdürülebilir giysi satın alma niyeti arasında moderatör etkiye sahip olduğu söylenebilir. Dolayısıyla materyalizm bireylerin tutum ve davranışlarına etki ederek davranışları yönlendirmesi bakımından önem taşımaktadır. Materyalizm ile çevresel davranışlar arasındaki ilişkinin araştırıldığı birçok çalışma da bu çalışmaya benzer olarak materyalist eğilim ile çevreci davranışlar arasında negatif yönlü ilişki bulunduğu tespit edilmiştir .

Giysiye ilgilenimin moderator etkisi

Giysiye ilgilenimin moderator etkisine bakıldığında ise; giysiye ilgilenimin düşük oluşu bireylerin sürdürülebilir giysi satın alma niyetlerini olumlu yönde etkilerken, giysiye ilgilenimin yüksek oluşu sürdürülebilir giysi satın alma niyetini olumsuz etkilemektedir. Ortaya çıkan sonuç giysiye ilgilenimin sürdürülebilir giysiye yönelik tutum ile sürdürülebilir ile sürdürülebilir giysi satın alma niyeti arasında moderatör etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Suçluluk duygusuna ilişkin elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; suçluluk duygusunun sürdürülebilir giysiye yönelik tutum ve sürdürülebilir giysi satın alma niyeti arasında moderatör etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, bireylerin suçluluk duygusunu yoğun hissetmeleri sürdürülebilir giysi satın alma niyetini olumlu yönde etkilerken, suçluluk duygusunu daha az hissetmeleri sürdürülebilir giysi satın alma niyetlerini olumsuz yönde etkiler şeklinde yorumlanabilir. Suçluluk duygusu ve giysiye ilgilenim için elde edilen bu bulgular konuyla ilgili literatürdeki çalışmalardan elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir.

Sürdürülebilir tüketim sınırlı olan kaynakların sürdürülebilirlik sınırları içerisinde kullanılmasını temel alan aynı zamanda doğal yaşama ve çevreye verilen zararı en aza indirme amacı taşıyan bir tüketim biçimidir. Tüketimin çevre üzerindeki etkisinin azalması ise büyük oranda bireylerin mevcut tüketim kalıplarının değişip, tüketim eylemlerinde çevresel ve sosyal duyarlılığın gösterildiği sürdürülebilir tüketime dönüşmesine bağlıdır bilhassa bu büyük beden giyim için geçerlidir. Bu doğrultuda çalışmayla ilgili olarak sürdürülebilir giysi tüketimine yönelik bireysel tutum ve davranışlarla ilgili verilerin elde edilmesi, tutum ve davranış kalıplarının daha sürdürülebilir hale gelmesi için işletme, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm paydaşlara önerilerde bulunmaya yardımcı olacaktır.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN