PARONAYA NEDİR VE NASIL BİR RUH HASTALIĞIDIR?

Eveğen Paranoya Nedir?, Hafif Paranoya nedir? Kıskançlık Paranoyası nedir?, Asillik Paranoyası nedir?, Peygamberlik Paranoyası nedir?, Şehvet Paranoyası nedir?, Hak Arama Paranoyası nedir? Paranoya çeşitleri nelerdir? Paranoya hastalığı nasıl başlar? Paranoya nedir?

paronaya (6)

PARANOYA

Bir ruh hastalığıdır. En çok orta yaşlılarda, ihtiyarlarda görülür. He­zeyanlarla başlar, bu hezeyanlar git­tikçe artar. Başlangıçta hastada bir araştırma devri vardır. Herkesten şüphelenir, aleyhinde bulunulduğu­nu sanır, herkesin gülüşünden, ba­kışından, hareketlerinden kuşkula­nır. Her şeyden bir mâna çıkararak kendisine hakaret ediliyor, suikast hazırlanıyor, komplo kuruluyor dü­şüncesine saplanır.

Paranoyak bir hasta için güvenile­cek kimse, hiçbir dost yoktur. İlk önceleri hezeyanlarını incelemeye çalışır, az çok mantıkla konuşur. İlerlemiş devirlerde zekâ da sarsın­tıya uğrar, hezeyanlar düzenini kay­beder. Başlangıçta durumu, hareket­leri normalse de, hezeyanlar arttık­ça hırçınlaşır, bazan da uyuşuk bir hal alır.

Hastada işitme hayalleri olur. Ken­disini çağıran, hakaret eden, yuha çeken sesler işitir. Bazen bir kula­ğından hakaret, düşmanca sözler işi­tirken öbüründen cesaret, umut ve­ren sesler alır. Cinsel hayata ait he­zeyanlar pek çoktur. Masal uydur­makta son derece ustadır.

Paranoyaklarda bir belirti de göç etmektir. Düşmanlarından kurtul­mak için evini, mahallesini, hatta memleketini değiştirir; mesleklerini bile değiştirenler vardır. Bu hasta­lara büyüklük fikirleri de gelir, ken­disinin büyük bir hanedana mensup olduğunu, bundan dolayı düşman kazandığını istanbul escort girls söyler.

Paranoyaya uğramada soya çekilmin %10 etkisi vardır. Kadınlarda âdet kesimi zamanında da başlıya- bilir. Zekâya pek dokunmadığı için bu gibi hastaların böbürlenir, ku­runtulu görünüşleri içinde, pek çok büyük işlerde bulunanları vardır, kırallık edenler bile görülmüştür.

paronaya (8)

Paranoya bazen sürekli hezeyan­lardan çok nöbet nöbet de gelir. Me­selâ normal görünen bir kimse bir­den peygamberliğini ilân etmeye kal­kar, , 2-3 ay sonra yeniden normal hale döner.

Paranoyada tedavi, hastayı bir hastaneye alarak yatışmasını, iyileş­mesini sağlamaktır. Bu hastalar şok tedavisinden istifade etmektedirler.

Paranoya Çeşitleri

Paranoyanın esas belirtileri bü­yüklük taslama, böbürlenme, güven­sizlik, başkalarından kötülük bekle­mek olmakla birlikte daha değişik şekilleri de vardır.

paronaya (3)

Eveğen Paranoya

Devre devre gelen nöbetler şeklindedir. Parano­ya belirtileri gösterirken birdenbire iyileşir, yıllarca böyle kaldıktan son­ra yeniden bir nöbet daha gelir. Bu hastalarda hayal âlemi çok genişler: Ona bakarsanız, bankalarda milyon­larca lirası vardır; saraylar, köşkler sahibidir; falanca kıral (ya da kıraliçe) kendisine âşıktır, bulundu­ğu şehre gelişi bundan dolayıdır.

Hafif Paranoya

Belirtiler çok hafiftir. Hezeyanlar artmadan geri­ler, söner.

Kıskançlık Paranoyası

Kuşku, kıskançlık ileri derecede artar. Has­ta meselâ karısını kıskanır, her ha­reketini mânalandırır, soğuk durdu­ğunu, aşkıyla buluştuğunu iddia eder. Herkesin bu durumu bildiğini, kendisiyle alay ettiğini sanır, sokak­tan geçen satıcıların sözlerinden alı­nır. Bu çeşit paranoyaklar eşlerini daha çok baba, kayın gibi akraba­larından kıskanırlar. Normal mü­nasebetlere daima kötü mâna verir­ler. Bundan dolayı adam öldürenler bile vardır.

İcat Paranoyası

Bu hastalar çok defa mesleklerinden başka işlerle uğraşırlar, birtakım plânlar yapar­lar, sözde yeni makineler, aletler icat ederler Kendilerine güvenleri sonsuzdur. Devridaim makineleri, acayip taşıtlar, tatbiki imkânsız buluşlar peşinde koşarlar. Bunlardan bazıları çoktan icat edilmiş şeylere sahip çıkarlar. Meselâ radyo, telsiz? Telgraf, otomobil onların eseridir.

paronaya (1)

Asillik Paranoyası

Bu paranoyaklar kendilerinin asil bir soydan geldiğine inanır. Gerçekte anasının babasının evlâdı olmadığını ileri sürer. Kendi simasına kırallar, padişahlar arasında benzerler bulur. Bu konuda akla hayale gelmeyen masallar uydururlar, bu hakları elde et­mek için harekete geçerler. Tarihte taht üzerinde hak iddia eden nice paranoyaklar vardır.

paronaya (7)

Peygamberlik Paranoyası

Bazı paranoyaklarda hezeyan dine doğru yönelir. Böyle bir hasta bir gün peygamber olduğuna inanır, bunu her­kese bildirir. Allahlık iddia edenler de vardır. Mucizeler göstermeye kal­karlar. Bunların bazıları çevresine ümmet bile toplayabilir.

paronaya (2)

Şehvet Paranoyası

Bu hastalar büyük aşklar peşindedir. İçtimai mevkii yüksek kimseleri kendisine âşık olmuş, peşinden koşar sanır. Onların her türlü hareketini bu açıdan görür. Bir prensesin gazetedeki beyanatını kendisine rumuzla veri­len işaretler sayar. En sonunda inan­dığı aşka karşılık verebilmek için ha­rekete geçer, evlenme teşebbüsünde bulunur. Karşı tarafın habersizliği karşısında da kendi muhayyilesinde yarattığı delillere sarılır, ispata kal­kar.

Social Paranoia 2

Hak Arama Paranoyası

Bu has­talığa uğrayanlar ömürlerini mahke­melerde, resmî dairelerde geçirirler. Bir arsa, ya da ev davasından olmayacak sonuçlar çıkararak haksızlı­ğa uğradığına inanırlar. Böyle bir hasta yalanlarını öyle anlatır ki dinleyenler ona hiç de deli demez. Ze­kâsı yerindedir. Çok defa yalnız ad­lî hezeyanlar içinde yüzer gider. İyileşemeyen bu hastaların davalarını tamamlamaya, hakkını almaya ömürleri yetmez.

Etiketler

YORUM YAZIN