KUŞLARIN BİLMEDİĞİMİZ ÖZELLİKLERİ VE EVDE BESLENECEK KUŞLAR

Kuşlar tabiatın olduğu gibi bahçelerimizin, hatta evlerimi­zin de canlı birer süsü, neşe, canlılık kaynağıdır. Issız bir ormanda kuş sesleri ortalığa nasıl bir canlılık verirse, sabahları uyanınca bahçemizden, yakındaki bir korudan gelen kuş cıvıltı­ları da bize neşe aşılar.

2197-kuslar3567

Ev içinde, kafes içinde beslenen kuşlar ise, ötüşleriyle, durmadan uçuşmaları, zıplamaları ile bu neşe­yi, canlılığı odalarımızın dört duvarı arasına kadar getirir.

      Tabiatın birçok yaratıkları evcil­leştirilip insana alıştırıldığı halde, kuşlarla böyle bir yakınlık kurula­mamıştır: Bir kediyi, bir köpeği ev içinde serbestçe dolaşır hale getire­bilir, onu kucağına alarak sevip okşayabilirsiniz ama, bir kuşla bu ka­dar yakın bir ilgi kuramazsınız. Çün­kü kuşlar, yaradılıştan, ürkek hay­vanlardır.

      Cami avlularındaki güver­cinler, kumrular insanlara çok alış­mışlardır, elinizden yem yemeye bi­le gelirler; öyleyken, onlar bile, dai­ma tetiktedirler, en ufak ürkütücü bir hareket karşısında hemen uçuverirler.

      Onun için, kuş sevenler, onları ev­lerinde beslemek İsteyince kafese kapatmak zorunda kalırlar. Hiçbir kimse sevdiği, gözü gibi bakıp bes­lediği bir yaratığı kafese kapamak istemez ama, bir kuş da, ne yazık ki, kendi isteğiyle bizim yanı başımız­da yaşamaya razı olmaz.

kuslar

      «Kuşu al­tın kafese kapamışlar da gene «Ah! yuvam!» demiş» sözü onların özgür­lüğü, kendi başıboş hayatlarını ne kadar sevdiklerini belirtir. Belki de kuşların kanatları oluşu, böylece, isteyince geniş ufuklara açılmaya imkân bulmaları onların insanlara tutsak düşmekten alıkoymuş, her zaman için daha geniş çevreler için­de yaşamak istemelerini sağlamıştır kim bilir, belki kediler, köpekler de uçup kaçmak kudretinde olsalardı, insanlara yanaşmazlar, başlarını alıp giderlerdi.

      Birçok kimseler, evlerinde kuş beslemekten hoşlanmazlar. «Zavallı bir hayvancağızı kafese kapatıp onun çırpınıp durmasını seyretmek bana zevk değil, azap verir» derler. Buna karşılık, kuşseverler de şöy­le savunurlar: «Ben bir kanaryayı, isketeyi, sakayı kafeste beslemekle ona kötülük değil, iyilik ediyorum. Çünkü bu ufacık kuşlar, ormanlar­da, korularda yaşadıkça her an bü­yük kuşlara yem olmak tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.»

Kuş Bakımı Nasıl Yapılır?

      Evinde kafes içinde kuş besleyenlerin bu sevimli hayvancıklara kö­tülük değil, iyilik ettiklerini ileri sürebilmeleri için elbette ki onlara iyi bakmaları, sağlıkları için gerekli şartları gözetmeleri gerekir. Bu ba­kım, kuşların cinsine göre değişirse de, genel olarak, bütün kuşlar için gözetilecek birtakım noktalar varr ki bunları şöyle özetleyebiliriz

      Bütün kuşların geniş yere ihti­yaçları olduğunu unutmayın. Kuş kafesleri, odanın ışıklı, havadar bir yerine konmalı, kışın sobalardan uzak bulundurulmalıdır.

·        Fazla güneş alan, çok sıcak yer de kuşlar için zararlıdır. Ilık, kuru havalarda kuşların kafesleri evin dı­şına çıkarılabilir. Yalnız, kafesin konulacağı yerin gölge olmasına, ke­dilerin erişmelerine imkân olmayan bir bölümde bulunmasına dikkat et­melidir.

·        Kafesin içi her gün sodalı suyla temizlenmelidir.

·        Sıcak havada, kuşu sıcak bir odamın havasız bir köşesine asmak hiç doğru değildir. Kuş, hava akımı olmayan yerde sıcaktan bunalıp öle­bilir. Kuşun fenalaştığını fark eder etmez, kafesi serin bir yere götü­rün, mümkünse hayvanı soğuk bir yerde bir süre tutun. Kuş iyileşme­ye başlayınca da birkaç gün ekmek kırıntısı ile, sütle besleyin. Birkaç gün de suda ıslatılmış tohum verin.

kafes_kuslarinin_bakimi_nasil_olmali

·        Kuşlar yumurta zamanında ru­tubetten iyi korunmalı, her zaman­kinden biraz daha çok yiyecek ver­melidir. Bu yiyeceğe birkaç damla balık yağı katmak faydalı olur.

·        Kuşların tırnaklarının, gagala­rının fazla uzamalarını önlemek için arada sırada bunları kesmelidir. Yal­nız, bu işi siz yapmaya kalkmayın, bir baytara götürün.

·         Kuş her hangi bir sebepten yara­lanırsa hafif sulandırılmış tentürdi­yot sürün. Hayvan fazla kan kaybe­diyorsa, kanıyan kısmı temiz bir bezle sıkın. § Sinirlenip üzülen kuşlarda tüy­ler bozulur. Bu gibi hallerde derhal baytara başvurmalıdır.

·        Kuşları zaman zaman sessiz, sa­kin yerlerde bırakmalıdır. Uzun za­man suni ışık altında durmak hay­vanlar için zararlıdır.

·        Uykuya yatan kuşları rahatsız etmek de doğru değildir. Kuşların uyku zamanında, kafeslerine siyah bir örtü Örtmek faydalı olur.

Kuş çeşitleri nelerdir? İşte sizlere bazı kuş çeşitleri ve özellikleri

Evde Beslenen Kuşlar ve Özellikleri

Evlerimizde beslediğimiz kuşların başlıcaları kanarya, papağan, saka, iskete, bülbüldür. Daha az olmakla birlikte, muhabbetkuşu da beslenir. Şimdi bunların bakım özelliklerini kısaca gözden geçirelim:

Kanarya Kuşu Nasıl Beslenir? Kanarya fotoğrafları

kanarya Evlerde beslenen ötü­cü kuşların en yaygınlarından, en güzellerindendir. Kanaryalar, genel olarak, sarı olur; bununla birlikte, yetiştiriciler, çeşitli döllenmelerle, turuncu, kırmızımtırak kanaryalar da elde etmişlerdir.

Kanaryalar ötüş taklidine çok ka­biliyetli hayvanlardır. Yabani kanar­yaların ötüşleri hiç de güzel olmadı­ğı halde, kafeslerde yetiştirilen ka­naryalar, güzel sesleri dinleye din­leye, güzel ötmesini öğrenirler; bu bakımdan, yeni yetişen kanaryalara bir çeşit şarkı dersi verilebilir. Bu derslerin birkaç şekli vardır: Birin­cisinde küçük kanaryalara yaşlı, tecrübeli kanaryaların Ötüşü dinle­tilir.

Bir başka ders şekli ayrıca bül­bül yetiştirerek, kanaryalara onların ötüşünü dinletmektir. Öte yan­dan, bazı meraklı kanarya yetiştiri­cileri; ilkbahar sabahlan ses alma makinalarıyla ormanlık yerlere gi­derek bülbül seslerini banda alır, sonra bunları evlerinde çalarak ka­naryalarına dinletirler, onların da güzel ötmesini sağlarlar.

Kanaryaların erkeği öter. Bu kuşun devamlı olarak, güzel ötmesini sağlamak için, iki kanaryanın kafes­lerini ayrı ayrı odalara birbirlerini görmeyecek şekilde koymalıdır. Er­kek kanarya mevsimsiz çiftleştirilir­se, ötüşünü kaybeder.

Kanaryaları üretmek için bir çift- hane (= salma), yani büyük bir ka­fes ister. Bu kafesin içine ağaç dal­ları, hayvanın yuva yapmasını sağlayacak şekilde özel kaplar konur Bundan sonra mevsiminde biri er kek, biri dişi, iki kanarya salmaya bırakılır.

Dişi kanarya, daha önce­den bir kenara bırakılan kıllarla, ot­larla, gene daha önce ayrılan özel kabın içine yuvasını yapar, yumurt­lar. Yumurtadan çıkan yavru kanar­yalar küçük bir et parçası halinde­dir, onları baba kuş besler. Kanar yalar yılda 6 tane kadar yumurta yaparlar.

Kanarya kafesleri temiz olmalı içinde hayvanın içmesine, banyo yapmasına yetecek kadar bol su bulun malıdır. Kafesteki kuşlar için en tehlikeli şey hava akımında kalmaktır Küçük bir hava akımı, esinti bu za­rif hayvanları hemen hasta eder.

Kanaryalar özel kuş yemleriyle beslendiği gibi, ayrıca taze yiyecek de isterler.

Muhabbet kuşu Nasıl Beslenir? Muhabbet Kuşu Fotoğrafları 
muhabbet-kusu-01 Son derece gü­zel renkleriyle tanınan bu kuşlar, ka­naryadan biraz büyük olur. Gagala­rı kıvrıktır. Daima eş eşe yaşadık­ları, eşler de birbirine çok düşkün olduğu için «muhabbetkuşu» diye anılan bu kuşların anayurdu Avus­tralya’dır. Güzel görünüşleri bakı­mından kafeslerde beslenirler.

Papağan Kuşu Nasıl Beslenir? Papağan Kuşu Fotoğrafları
Pek güzel bir hayvan olmadığı halde insan sesini taklit edebilmesi bakımından büyük bir il­gi gören, bundan dolayı birçok ev­lerde beslenen bir kuştur. Papağan­ların tüyleri, cinslerine göre çeşitli renklerde olur. Parlak kırmızı, ma­vi, yeşil, sarı tüyler bu kuşları ol­duklarından daha güzel gösterir. Or­ta Amerika, Afrika ve Okyanusya’nın ormanlık bölgelerinde yakala­nır, medeni ülkelerde yüksek fiyat­larla satılırlar.

Papağanların gagası kıvrık, dille­ri kalın ve etlidir. Genel olarak, bir­kaç kelimeyi taklit edebilirler. Uzun bir cümleyi bile tekrarlıyabilen pa­pağanlar vardır. Üzüm vs. gibi yu­muşak meyvelerle beslenirler, ayrı­ca, tohum, fıstık vs. de yerler. Pa­pağanlar büyük bir ustalıkla fıstık­ların kabuğunu ayırıp içini yemeyi becerirler.

Evde beslenen papağanlar kafeste tutulabildiği gibi, alıştırılırsa, kafes dışında, özel tüneklerde de yaşıya- bilirler.

Saka Kuşu Nasıl Beslenir? Saka Kuşu Fotoğrafları

saka     Fazla makbul bir kuş sa­yılmazsa da, evlerdeki kafeslerde ol­dukça çok beslenir. Hoş bir. ötüşü vardır, tüyleri renk renktir.

Bülbül Nasıl Beslenir? Bülbül Kuşu Fotoğrafları

Ötüşünün güzelliğiyle dillere destan, şairlere ilham kayna­ğı olan bu hayvanın evde beslenme­si uğur sayılmaz. Ayırca, kafeste iyi ötmiyeceği de söylenir. Ancak, bu genel inanışın tersine, kanaryaları­na ötüş öğretmek için salmalarında bülbül besliyen kanarya meraklıları vardır, hiç de uğursuzluktan, ya da hayvanın iyi ötmemesinden şikâyet­çi değillerdir.

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir