EVDEKİ KAZALARDAN NASIL KORUNURUZ?

Evdeki Kazalardan Korunma

Düşmeler:  Ölüm veya yaralan­malarla sonuçlanan ev kazalarının dörtte üçü düşmeden ileri gelir. Düş­menin başlıca sebepleri, cilâlı parke ve tahtalar, merdivenler, yırtık halı ve kilimler, dikkatsizce bırakılan dü­şürücü öteberi, kırık iskemle ve ma­salar ile pencere ve kapılardır.

KAZALAR (4)

Düşmelerin bazıları elimizde olmayan sebeplerden ileri gelebilir. Fakat bunların çoğunu biraz dikkat, biraz da önceden alacağımız korunma tedbirleriyle önleyebiliriz .

Çok cilalanmış, kaygan parke ve döşeme üzerinde, koşmamak, dikkat­li yürümek lazımdır. Bu kaygan dö­şeme üzerine serilen halı ve kilim­ler de eğer üzerinde ağır eşyalar yoksa kayar, bizi düşürebilir. Bunu önlemek için halıların altına kauçuk altlık koymak en iyisidir.

Kaygan tahta merdivenler de teh­likelidir. Özellikle çocukların koşa koşa inmelerine engel olmalıdır. İhti­yarların böyle kaygan merdiven ve döşemede bastona dayanarak yürü­mesi düşmelerine sebep olabilir. En iyisi bastonun yere değen ucuna las­tik kayseri escort koymaktır.

Yırtık halılar ve kilimleri, döşeme­nin kalkık tahtalarını yamayıp dü­zeltmek, bunlara takılmayı önler.

Banyo ve mutfakta da düşmeler da­ha çok ayağın kaymasından olur. Yer­de oynamayacak paspaslar kullanmak uygun olur. Banyo küveti içinde düş­melere de sık rastlanır. Bu bakımdan yıkanırken bilhassa duş yaparken dikkatli olmalı, mutlaka bir el ile tutunağa dayanmalıdır.

Cam silmek, elektrik ampulü tak­mak için iskemle ve masaların üzeri­ne dikkatsizce çıkmak da düşmeye sebep olur. Üzerine çıkılacak iskem­le veya masanın sağlam olması, bir yardımcı ile bu işlerin yapılması en uygunudur. Pencereleri silmek için, kenarlarına çıkmak çok defa ağır ya­ralanmalara ve ölümle sonuçlanan kazalara sebep olur. Bu, çok dikkat isteyen bir iştir. En iyisi, ucuna bez bağlanan bir sırıkla çok sarkmadan camı silmektir.

KAZALAR (5)

Çocukların, pencere ve merdiven­den düşmesi sık görülen kazalardan­dır. Pencerelerin önüne çocuğun yanaşamayacağı bir engel koymak ve sıkı kapatmak lâzımdır. Ayrıca ço­cuğu hiçbir zaman pencere ve merdi­vende yalnız bırakmamalıdır.

Dikkatsizce bırakılan öteberi de düşmelere sebep olur. Merdiven ağız­larına, koridorlara ve odada dolaşı­lan yere böyle takılıcı ve düşürücü eşyalar bırakmak iyi değildir. Hem bırakanın, hem de dolaşanın dikkat­sizliği tehlikeli düşmelere yol açar.

 

Yanıklar: Evde çok olan yanma olaylarının başlıca sebebi dikkatsiz­liktir. Yanmalar daha çok çocukların başına gelir. Kibrit, çakmak, ispirto ve benzin gibi parlayıcı maddeleri çocukların ulaşamayacağı yere koy­malıdır. Çok kullanılan kibrit ve çak­maklar ortada duracağımdan, çocu­ğun bunları kullanmamasına dikkat etmelidir.

KAZALAR (2)

Parkeleri parlatmak, elbiseleri te­mizlemek ve çakmaklara koymak için kullanılan benzin ile yakmak için kullanılan gaz ve ispirto daima ateşten uzakta bulundurulmalıdır. Çok defa parkeler ve elbiseler ben­zinle temizlenirken parlamalar olur. Birçok yangınların ve yanmaların se­bebi budur.

Çocukların başına gelen en önemli yanmalar, mangal ve sobalar ile elek­trik ütülerinden olur. Mangal ve so­ba bulunan odada küçük çocukları bırakmamak lâzımdır. Sobaların üs­tünde bırakılan kaynar su tencereleri de çocuklar için tehlikelidir. Haşlan­ma olaylarının çoğu hep bu yüzden olur.

Ateş üzerindeki kızgın tencere, ta­va ve sahan gibi kapları, eğer ateş geçirmeyen bir tutamağı yoksa, ıslak bir bezle tutup almalıdır. Eğer kap havagazı ocağında ise, ocağı söndü­rüp almak daha iyidir .

 

Zehirlenmeler: Evde sık sık olan ve bazıları ölümle de sonuçlanan ze­hirlenmeler, en çok kaplardan, ye­meklerden, ilâçlardan ve öldürücü gazları koklamaktan olur. Titiz davranılır ve dikkat edilirse bu gibi ka­zalar çok az olur.

Yemeklerden zehirlenme daha çok bayat balık, bayat pasta, dondurma, yumurtalı çörekler, bozuk etler ve pişirilirken içine düşen veya kaçan mikroplu ve zehirli böceklerden olur. Yiyeceklerimizi alırken ve pişirirken dikkatli davranırsak tehlikeli olay­ların önüne geçmiş oluruz.

Zehirlenmeyi doğuran hususlardan biri de ilâçlardır. Bunları ‘’zehirli’’ ve «zehirsiz» diye ikiye ayırabiliriz. Zehirli ve tehlikeli olan fare zehiri , DTT lizol ve tuzruhu gibi ilâçlar, ev­de mikrop ve böcek öldürücü olarak kullanılır. Bunları ayrı bir dolapta ve kilit altında çocuklardan saklamalı, üzerine adını yazmalıdır. İçin­de fazla ölçüde zehirli madde bulu­nan böcek öldürücü sert ilâçlar yapı­lırken odada kalmamak, evden dışarı çıkmak ve sonra pencereleri açmak lâzımdır.

Doktorun bilgisi olmadan fazla ilâç alanlar da zehirlenebilir. Buna en ba­sit haplar, meselâ aspirin, kinin, piramidon ve optalidon gibileri de da­hildir. Kullanılan ilâçları çocukların erişemeyeceği yerde bulundurmak şarttır.

Gazdan zehirlenme çoklukla, iyi yanmamış odun ve taşkömüründen, açık unutulan veya sızıntı veren ha­vagazı ocağından ve banyodaki şof­benden olur.

Kömürle ısıtılan evlerde odaya mangal içinde iyi yanmamış kömür almak tehlikelidir. Ateş kor haline gelip üzerindeki mavi alev kaybolun­ca odaya  alınmalıdır.

Havagazı musluğunu açık bırakma­maya dikkat etmek lâzımdır. Sızıntı yapan boru ve araç gözden geçirilip tamir ettirilmeli, gece yatarken mus­luk her zaman kibrit çakılarak kon­trol edilmelidir Banyoda yıkanırken, dalıp şofbeni kontrol etmezseniz, kendinizi tehli­keye atmış olursunuz. Ufak bir rüz­gârla alev sönebilir, siz farkına var­madan açık musluktan sızan gaz zaten buharlı olan banyonun havasını kolayca kaplar.

 

Yaralanmalar: Evde daha çok kadınların ve çocukların uğradığı ka­zalardır. Kesikler, cam kırıklarından, yerleri silerken tahta kıymıkların­dan, bulaşık yıkarken kaplardan, bı­çaklardan, çivilerden olur. Yaralar ve kesikler iyi bakılmazsa mikrop kapar ve önemli hastalıklara yol açar­lar.

KAZALAR (1)

Çocukların camlarla, bardak ve bı­çaklarla oynamalarına engel olmak, bu gibi eşyaları onlardan uzak tut­mak en iyisidir. Hiç de küçümsenemeyecek olan bu gibi kazalardan ko­runmak için dikkatli olmak daima şarttır.

Elektrik:  Bilmeden, anlamadan evdeki elektrik donanımı ile oyna­mak, cereyan varken bozuk telleri, kordonları ve lâmbaları yoklamak çok tehlikelidir. Evde elektrikten anlayan kimse yoksa, bozukluk ancak bir usta tarafından onaylamalıdır.

Bundan başka elektrik tellerini, ka­pıların üzerinden, halıların altından veya kalorifer boruları ile su sızan yerlerden geçirmek günün birinde ce­reyan çarpmasına sebep olabilir

Etiketler

YORUM YAZIN