Erasmus plus ana eylem 3 çağrısı son çağrı 24 şubat 2015

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Ana Eylem 3: Politika reformuna destek-Muhtemel girişimler- Eğitim, Öğretim ve Gençlik  Alanında İleriye Dönük Avrupa İşbirliği Projeleri içerisinde  “EACEA/33/14 Teklifleri için Çağrı” başlattı.

Bu çağrının amaçları:

– Avrupa’nın eğitim, öğretim ve gençlik sistemi üzerinde sürdürülebilir ve sistematik etkisi olan ve politikaları ve uygulamaları  geliştiren ve/veya değiştiren bir potansiyele sahip eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki mevcut veya gelecekteki zorlu görevlere sahada denenmiş yenilikçi çözümler sunmak,

– Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında anadamar olma potansiyeline sahip yeni yaratıcı yaklaşımları tanımlamak, test etmek, geliştirmek ve değerlendirmek,

– Eğitim, öğretim ve gençlik sektörlerindeki mevcut zorlu görevlere çözümler üretmek ve bu alanlardaki yeni politikaların dizaynı üstünde etki oluşturmak için ulusaşırı işbirliğini ve ana paydaşlar arasında geleceğe dönük konularda karşılıklı öğrenmeyi desteklemek,

– Eğitim ve öğretim alanında veya gençlik alanında yeni, yaratıcı ve etkili politikalar ve uygulamalar geliştirmek için ilgili yetkililere sağlam bulguları derlemek ve analiz etmek üzere izin verilmesini ve bunların gelecekteki pratik uygulamaları için somut metodolojilerin özenle hazırlanmasına olanak sağlamak, 

– Eğitim, öğretim ve gençliğin her aşamasında, karar alıcılar için politika geliştirmenin yanı sıra onlar için geçerli sonuçlara ulaşmaya yardımcı olacak hedef kitle, eğitim, öğretim, öğrenme veya gençlik çalışma durumları ve etkili metodolojiler ve araçlar konusunda derinlemesine bilgi sağlamak,

–  Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yaratıcı politikaya olan artan ilgiyi pekiştirmek.

Öneriler için çağrı, projeleri 2 aşamada destekler.

Bu çağrı için öncelikli olanlar:

Aşama 1 — Eğitim ve öğretim alanı

  1. Dezavantajlı geçmişten gelen öğrencileri etkileyen öğrenme neticesindeki eşitsizlikleri azaltmak.

  2. Öğrenme çözümlemeleri ve öğrenme anlamsallıkları yoluyla eğitimin kalitesini artırmak.

  3. Yaratıcı ve işbirlikçi öğrenme ve öğretimi teşvik etmek.

  4. Eğitim ve öğretim kurumları altyapısını (görsel veya fiziksel) yetişkin öğretimine ve modüler onaylı öğrenme olanaklarını sunumuna açmak,

  5. Mesleki eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek ve mükemmelliyeti artırmak,

  6. Yükseköğretimi daha çeşitli, daha uyumlu ve daha rekabetçi bir hale getirmek için değiştirmek.

Aşama 2 — Gençlik alanı

  1. Demokratik hayatta aktif katılımı ve genç insanların güçlendirilmesini desteklemek için elektronik katılımı bir araç olarak kullanmak.

Uygun katılımcılar:

– İlgili ulusal ya da bölgesel bağlamda eğitim, öğretim veya gençlikten sorumlu en yüksek mevkideki kamu yöneticileri (Belediye veya eşdeğeri),

– Eğitim, öğretim veya gençlik sektörleri dışındaki alanlarda en yüksek mevkiideki kamu yöneticileri,

– Eğitim, öğretim veya gençlik alanlarında aktif olan özel ya da kamu kurum veya kuruluşları,

– Diğer sosyo-ekonomik sektörlerde eğitim, öğretim ve/veya gençlik ile alakalı aktiviteleri yürüten özel ya da kamu kurum veya kuruluşları,

Başvuranlar, aşağıdaki program ülkelerinden birinde tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.

– Avrupa Birliği’nin 28 üye ülkesi,

– Avrupa Serbest Ticaret Birliği/ EFTA/Avrupa Ekonomik Alan ülkeleri: İzlanda, Norveç, Lihtenştayn,

– Avrupa Birliği aday ülkeleri: Türkiye, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti

Bu çağrı için minimum ortaklık gereksinimi 3 uygun ülkeyi temsil eden 3 kuruluştur.

erasmus

Uygun aktiviteler şunları içerebilir:

İhtiyaç analizi, çalışmalar, haritalama alıştırmaları, araştırma faaliyetleri, uygulama faaliyetleri, rapor/raporlar için taslak oluşturma, proje sonuçları, politika önermeleri, çalıştay(lar), konferanslar/seminerler, değişim/hareketlilik, temelden gelen yaratıcı yaklaşımların somut test ve değerlendirmeleri, farkındalık ve yayılma eylemleri, network oluşturma ve geliştirme eylemleri, iyi uygulamaların paylaşımı, ICT araçlarının (yazılım, platformlar, uygulamalar vb) geliştirilmesi ve ya kaynakların öğrenimi, diğer entelektüel çıktıların geliştirilmesi

Aktiviteler 1 Kasım 2015 ile 1 Ocak 2016 arasında başlamalıdır.

Proje süresi 24 ay ila 36 ay arasında olmalıdır.

Hibe sözleşmesinde belirtilerek son teslim tarihinden önce istenirse 6 aylık maksimum ek süre hibelenecektir. Maksimum gidişat böylece 42 ay olcaktır.

Bütçe:

Mevcut çağrı altında, projenin işbirlikçi finansmanı için mevcut toplam bütçe 17 000 000 Euro’dur ve şöyle ayrılacaktır:

– Aşama 1. Eğitim ve Uygulama: 15 000 000 Euro

– Aşama 2. Gencçlik: 2 000 000 Euro

Avrupa Briliği’nden gelen finansal katkı toplam geçerli masrafların %75’ini geçemez. Her proje için maksimum hibe 500 000 Euro olacaktır.

Son başvuru tarihi: 24 Şubat 2015, 12:00 (CET)

Daha dataylı bilgi için: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.425.01.0004.01.ENG

Kaynak: http://eurodesk.ua.gov.tr/avrupa-firsatlari-duyurular/0204.aspx#sthash.oFgTrGqs.dpuf

 

Etiketler

Bunlarda İlginizi Çekebilir

YORUM YAZIN