Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Beynin özellikleri nelerdir beyin nasıl çalışır?

Beynin özellikleri nelerdir beyin nasıl çalışır?

admin admin -
17 0

Beyin, önden arkaya doğru tam ortadan derin bir yarıkla ikiye ay­rılmıştır. Bunlara sağ beyin, sol beyin diye ad verilir. Bunlar vücudun ayrı ayrı iki yanını yönetirler. Yal­nız, bu yönetme terstir: Sağ beyin sola, sol beyin sağa kumanda verir.

Beyin akıl, düşünce, belleme, is­tem, duyma, kavrama gibi çeşitli zi­hin faaliyetlerinin merkezidir. Bu ye­tenekleri beynin büyüklüğü, ya da girinti çıkıntısı ile ilgili görenler var­dır: Bazı büyük adamların beyinle­rinin normalden daha iri olduğu gö­rülmüşse de insanlar arasında bey­nin büyüklüğü ile zekânın üstünlü­ğü arasında kesin bir bağlantı bulu­namamıştır. Buna karşılık, insanla hayvanlar arasındaki zeka farkı ile beynin hacmi arasında bir bağlan­tı olduğu bir gerçektir: İnsan beyni 1,5 kilo kadar gelir; hayvanların bey­ni ise, çaplarına göre, bu ağırlığın yarısını bile bulamaz. Öte yandan, insan beyni daha girintili çıkıntılı, hayvanlarınki daha düzdür. Bundan dolayı, bazı bilginler zekânın bu kıv­rımlarla ilgili olduğunu ileri sür­müşlerdir. Kıvrımların çokluğu bey­nin yüzeyini yani hücre sayısını ar­tırdığına göre, bunda bir gerçek ol­duğu kabul edilebilir. .

Bilerek, isteyerek yapılan hareket­ler buyruğu beyinden aldığı gibi, dış­tan gelen etkiler de anlamını beyin­de kazanır. Boz maddeyi meydana getiren on milyonlarca hücre dıştan etkilenerek kazandıkları özellikleri, uzağa, yakına saldıkları, uzaktan, yakından aldıkları sinir telleriyle birbirlerine iletirler. Böylece düşün­me diyebileceğimiz bir düzen kuru­lur; yerine göre bir usa vurma (mu­hakeme), bir uyarma, bir anma baş­lar; ya da bunların birkaçı, hepsi birden olur. Biz bütün bunlara kı­saca, beyin çalışması diyoruz.

Bu çalışmanın nasıl olduğunu ke­sin olarak bilmiyoruz. Nasıl mum dibine ışık vermezse, evrenin, haya­tın bin bir bilmecesini çözmüş olan insan beyni, kendisinin nasıl çalıştı­ğını iyice açıklayamamıştır. Bu be­yin çalışmasında birtakım kimyasal işlemlerin payı olduğunu ileri süren bilginler vardır. Beyin çalışmasına en iyi yardım eden besinlerin ba­şında fosforlu maddeler gelir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir