Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Ülkemizdeki Avlanılacak Kuş Türleri Nelerdir?

Ülkemizdeki Avlanılacak Kuş Türleri Nelerdir?

admin admin -
22 0

Av Kuşları

Bu av kuşlarının birçok çeşitleri yurdumuzda yaşar. Bunların en önemlilerini bir bir gözden geçi­relim.

KEKLİK

Bizde çil keklik, kır­mızı keklik, kar kekliği olmak üzere üç çeşit keklik yaşar. Anadolu keklik bakımından çok zengin bir bölge­dir. Hele Doğu Anadolu’da, Muş, Bit­lis, Van, Hakkâri, Diyarbakır çevrele­rinde keklik pek boldur. Anadolu’nun başka bölgelerinde de, Trakya’da da çok bol keklik bulunur. Dün­yada keklik avı bakımından Türkiye ile boy ölçüşecek bir başka memle­ket daha yoktur.

Çil keklikler daha çok dağlık böl­gelerde yaşar. Van’dan, Hoşap, Baş­kale ve Şemdinli’ye kadar olan yol boyunca denizden 2.500-3.500 metre yükseklikteki bölgelerde, yüzlerce, hattâ binlerce kekliğe birden rastlanabilir. Van Gölü’nün güneyindeki Şatak Dağları bölgesi, yer yer bir keklik denizini andırır. Buraya gelen bir avcının bir defada 70-100 keklik vurması işten bile değildir.

Kırmızı keklik daha çok kayalık bölgelerde yaşar; bu bakımdan, ka­ya kekliği diye de anılır.

Kar kekliği ender rastlanan bir kuş­tur. Ur keklik de denir. Yüksek dağ­lık bölgelerde yaşar. Orta boy bir hindi büyüklüğünde olan kar keklik­lerinin eti lezzetliyse de avlanması pek zordur.

Sonbahar ve kış ayları keklik avı için çok uygundur. Keklikler nisan sonlarında kuluçkaya yatarlar.

19576_467379250645_384891720645_10994192_4882459_n

BILDIRCIN

Ekili ovalarda yaşayan bu kuş, bizde en çok göç mev­siminde yakalanır. Mayıs ayında, haziran başlarında büyük sürüler halinde Karadeniz’den Anadolu, Trakya kıyılarına giderler.

Bıldırcınlar çok defa ancak bir­kaç metre yüksekten uçtukları için, kıyılara gelişleri çırasında, gerilen özel ağlarla yakalanırlar. Bu şekilde yakalanan kuşlar canlı canlı kafesle­re konarak şehirlere gönderilip satı­lır. Ancak, hürriyetlerine çok düşkün olan bu küçük kuşlar kafeste götü­rüldükleri sırada zayıflar, lezzetle­rinden kaybederler.

Sonbaharda da Akdeniz kıyıları bıldırcınlarla dolup taşar. Av mevsi­mi sonbaharla kış başıdır.

Bıldırcın da keklik gibi, Türkiye’ nin her yerinde bulunur. Göç mevsi­minde ağ gerilerek yakalandığı gibi av tüfeğiyle de avlanır. Bıldırcınla­rın sürü halinde sökün etmesine curnata denir.

ÇULLUK

Keklik gibi çulluk da, Türkiye’de pek bol bulunan av kuş­larından biridir. Dünyanın başka bir ülkesinde böylesine çulluk bolluğu olduğu sanılmıyor. Çulluk, orman­larda, fundalıklarda yaşar, daha çok alacakaranlıkta dolaşır.

Çulluğun bizde baykuş kafalı çul­luk ile dikenbaş (sivribaş) diye anı­lan iki çeşidi yaşar. Bıldırcınlarda olduğu gibi, bazen çulluklarda da muazzam curnatalar görülür. Bu gibi zamanlarda hayvanlar elle yakalana­bilir, her yerde çullukların kaynaştı­ğı görülür. Çulluk daha çok Batı Ana­dolu’da avlanır. Av mevsimi sonba­harla kıştır.

YABAN KAZI

Bizde boz kaz (yaban kazı), fasulya kazı, gillik, sa­karca, küçük sakarca gibi çeşitleri bulunur. Sibirya kazı ve Baltik kazı çeşitleri ender görülür. Boz kaz çok bulunan çeşittir. Daha çok geceleri, ay ışığında avlanır. Av mevsimi son­baharla kış aylarıdır.

ks

YABAN ÖRDEĞİ

Yurdumuz­da birçok çeşitleri bulunur. Başlıcaları kuşaklı (hanımördeği), angut,yeşilbaş, boz ördek, kılkuyruk, yaz ördeği, fiyu, Macar ördeği, patkadu. Hanımördeğinin daha çok kıyılarda bulunmasına karşılık, angut Anado­lu’nun her yerinde görülür. Ancak, bazı bölgelerde, Hindistan’da oldu­ğu gibi, kutsal sayılır, avlamazlar. Rusya’da da bu inanış vardır.

Yeşilbaş da Türkiye’de çok görülen, çok avlanan ördekler arasında­dır. Boz ördek, kılkuyruk, fiyu da, yeşilbaştan sonra, yurudumuzda en çok avlanan yaban ördeği çeşitleri arasındadır. Kaşıkçın, çamurcun gibi ördek çeşitleri hemen her gölde bulunduğu halde, bunlar öteki çeşit­ler gibi rağbet görmez. Yaban Ör­deklerinin de av mevsimi kazlarda olduğu gibi sonbaharla kış aylarıdır.

TOY KUŞU

Yurdumuzda bir­çok çeşitleri bulunur. En çok Orta Anadolu ovalarında görülürler. Kı­şın da daha çok Trakya’da toy kuş­larına rastlanır. Bütün sonbahar, kış aylarında avlanabilir.

harlequin quail

ÜVEYK

Yaz aylarında, Türki­ye’nin her yanında görülen bir kuş­tur. Çok yağlıdırlar, bazen bunlara curnata halinde rastlandığı olur. Da­ha çok ekili yerlerde yaşarlar.

GÜVERCİN

Türkiye’nin her ye­rinde yaşayan bu küçük kuşların yurdumuzdaki başlıca çeşitleri tah­talı güvercin, kaya güvercini, mavi güvercin’dir. Av mevsimi sonbahar­la kışın ilk aylarıdır. Hele göç sıra­sında kolayca avlanabilirler. Türki­ye’de kaya güvercinlerinin avlanma korkusu olmadan yaşadıkları tek yer Kayseri’dedir.

Kayseri yakınla­rındaki bu kayalık bölgeye gelindiği zaman insan kendisini bambaşka bir dünyada sanır. On binlerce güvercin, kayalık yamaçtaki kovuklarda bulu­nan yuvalarına girip çıkarak bu böl­gede rahatça yaşar. Ahali bunların gübresinden faydalanır. Burada as­la avlanılmaz.

SÜLÜN

 Güzel görünüşlü, yerli kuşlardandır. Fazla yüksekten uçamaz. Genel olarak, tarlalarda yaşar. Sonbahardan kış ortasına kadar av­lanır.

KUĞULAR

Türkiye’de üç çeşit kuğu görülür. Bunlara birçok gölle­rimizde 60-70 hayvanlık sürüler ha­linde rastlanabilir. Daha çok Edirne’ de, Meriç havzasında görülürler. Ağustostan, nisana kadar avlanma mevsimidir.

Bizde bunlardan başka, turna, fla­man, balıkçıl gibi kuşlar da avlanır. Flamanlar yazın Tuz Gölü yakınla­rında görülürler. İzmir’in batısında­ki Marmara Gölü’ne geldikleri de olur. Su çulluğu ile sutavuğu da Tür­kiye’nin av kuşları arasındadır. Biz­de de üç çeşit su çulluğu yaşar, ba­zen bataklıklarda, göl kıyılarında su çulluğu curnatalarına rastlanır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir