Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. En İyi Alışveriş Nasıl Yapılır?

En İyi Alışveriş Nasıl Yapılır?

admin admin -
33 0

Aile bütçesinin önceden hesaplandığı şekilde ger­çekleştirilmesi ancak iyi bir alışverişle mümkündür. Alışveriş ailenin hayatında çok önemli bir yer tutar. Ka­zancın uygun bir şekilde sarfı, aile bütçesinin önceden he­saplandığı gibi gerçekleştirilmesi ancak iyi bir alışverişle müm­kün olur. Yapılan incelemeler bir ev kadınının hayatı boyunca 10.000 çeşit şey satın aldığını göstermiştir. Günlük masrafın %80’inin kadın tarafından yapıldığı düşünülürse bu rakamı hiç de fazla bulmamak gerekir. İşi­ni bilen bir ev hanımı alışveriş­te yapacağı tutumlulukla alış­veriş kurallarım bilmeden pa­ra harcayan bir ev hanımından en aşağı yüzde 30 kadar bir ar­tırma sağlayabilir.

Burada, tutumluluk sözünün anla­mı üzerinde durmalıyız. Tutumluluk elden geldiği kadar az öteberi alarak, çok para biriktirmek demek değil­dir. Zaten ‘’tutumluluk’’ kökünden gelen, bugün daha geniş anlamda kul­lanılan ekonomi sözü Eski Yunanca oikia (ev), nomos (düzen) sözlerin­den çıkarılmıştır, evin genel düzeni anlamına gelir. Bu bakımdan, gerçek tutumluluk az alışveriş etmek değil, gerekli şeyleri almak, alınan şeyi iyi kullanmak, iyi faydalanmak de­mektir. (www.hayatpedi.com)

Peki, alınacak bir şeyin eve mut­laka gerekli olduğuna nasıl karar verilir? Bunun da yolu vardır. Alına­cak şeyden ev halkının çoğunluğu faydalanacaksa, hemen hemen her gün kullanılacak bir şeyse, zaman kazanmaya, az yorulmaya yarayacak bir şeyse pahalı da olsa mutlaka alın­malıdır. Buna karşılık, bir iki gün kullanıldıktan sonra işe yaramaz hale gelecek bir şeyi almak, fiyatı çok ucuz da olsa, yersizdir. Böyle bir şe­ye verilecek para boşuna harcanmış demektir.

Evin genel ihtiyaçları için yapıla­cak alışverişlerin uzun süreli olarak planlanması, satın almanın bu plâna göre sıra ile yapılması çok faydalı olur. Böyle bir sırayı nasıl bulmalı, satın alınacak eşyayı sıralarken ne­ye dikkat etmeli. Bunun da bir yolu vardır.

Satın Alınacak Şeyleri Nasıl Seçmeli

Bir defa, eşya seçerken alınacak şeyin ev içinde kaplayacağı yerin bü­yük önemi vardır. Bir çamaşır makinesi alacaksınız, diyelim. Ev kü­çükse, su tertibatının bulunduğu banyo, mutfak gibi yerler çok dar­sa, ev kalabalık bile olsa büyük bir makine alma yoluna gitmemelidir. Aynı konu mobilya için de, buzdola­bı için de önemlidir.

Fiyatın da satın alınacak şeyler üzerindeki payı büyüktür. Birçok eşyanın çeşitli bütçelere uygun fi­yatlarda olan çeşitleri vardır. Her aile, kendi kesesine elverişli olanı almalı, pahalısına giderek külfet al­tına girmemelidir. Ancak, ucuz mal alacağım diye kalitesiz bir şeye pa­ra verilirse, bu, alışverişte aldanmak olur.

Öte yandan, alışverişte «ucuz mal alacak kadar zengin değilim» atasö­zünü de hatırdan çıkarmamak ge­rekir. Meselâ, iyi kumaştan, iyi di­kilmiş pahalı bir elbise, iyi mal satan bir mağazadan alınacak pahalı bir ayakkabı çok dayanacağı için, dü­şük fiyatlı bir elbiseden, ayakkabı­dan daha ucuza gelir. Çünkü, ucuza alınacak kalitesiz bir mal, birkaç haf­ta içinde kullanılmaz hale gelir, ister istemez, bir yenisini almak zorunda kalırsınız.

Makineli eşyalar alırken markaya önem vermek gerekir. Yıl­lar boyunca, ün salmış markaların gördüğü rağbet muhakkak ki boşu­na değildir. Ayrıca, kullanan kimse­lere de sorarak çeşitli markalar hak­kında bilgi edinilebilir.

Besin Maddeleri Alışverişi (Gıda Alışverişi)

 Gün­lük ihtiyaçlar için gerekli besin mad­delerinin alınması en güç alışveriş­lerden biridir. Devamlı olarak fiyat­lardan haberli olmak şüphesiz güç­tür. Bu güçlük asıl meyve, sebze gi­bi taze yiyecek maddelerinde kendi­sini gösterir. Kapıdan alışveriş ede­cek bir ev hanımı her zaman alışve­riş ettiği bir sebzecisi, meyvecisi yok­sa, pahalı bulduğu bir şeyin fiyatım birkaç satıcıdan sorduktan sonra al­malıdır. Güvendiği bir satıcı varsa, onun sözüne inanmak gerekir.

Satın alınacak meyvenin, sebzenin iyi olup olmadığını anlamak tecrübe isteyen bir iştir. Ev hanımlarımızın çoğu birçok şehirlerimizde kurulan haftalık pazarlardan alışveriş etmek yoluna gider. Gerçekten, buralardan alınacak sebzeler, meyveler manavlardakinden daha ucuz olur.

Et, balık gibi yiyecek maddelerini almak da en güç işlerden biridir. İyi et seçebilmek için bayağı işin ehli ol­mak ister. Meselâ, et alanların ara­sında bir bakışta manda etiyle sığır etini bile birbirinden ayırt edemeyenler vardır. Halbuki sığırın yağı sarı, mandanınki beyazdır. Bu bakımdan, ilk bakışta bu ikisini birbirinden ayırt edebilirsiniz. Hayvan parçalan­dıktan sonra etin kaliteli olup olma­dığım anlamak daha da güçleşir. Et alırken, acemi bir kimse, en iyisi, he­nüz bütün halde duran hayvandan almalıdır. Bu sayede hiç olmazsa üze­rindeki damgadan etin mahiyetini anlayabilir. Mezbahalar her hayvana cinsine, kalitesine göre damga vu­rur. Damgaların şekli, rengi bütün kasaplarda asılıdır. Et alışverişinde pahalı, ucuz par­çaların da değerini, kullanış yerini bilmek önemlidir. Hele sığırın bazı parçaları normal fiyattan çok pahalı satılır. Arıtrikot, kontrfile böyledir. Koyun etinin de yemeklik olarak pi­şirilecek, kıyma olarak kullanılacak tarafları başkadır. Et alışverişinde daima pişirilecek yemek akıldan çı­karılmamalı, et ona göre seçilme­lidir. (www.hayatpedi.com)

Balık alışverişi bir bakıma etten daha kolaydır. Çünkü bütün balıklar belirli özelliklerle birbirinden ayrı­lır. Bu bakımdan, hiç olmazsa hangi balığı aldığınızdan yana şüpheniz olmaz. Alınacak balıkları da ızgara, tava, plâki olacağına göre seçmeli­dir. Bazı balıklar ızgaraya gelmediği gibi bazıları da tavaya gelmez. Balık alışverişinde dikkat edilecek en önemli nokta alınan balıkların ta­zeliğidir. Taze olmak şartıyla balık, etten daha ucuz, besleyici bir besin maddesidir.

Bir ailenin en önemli işlerinden bi­ri de elbise, çamaşır, giyim-kuşamdır. Bir yandan sosyal şartlar, temiz­lik, estetik düşüncesi insanı elinden geldiği kadar iyi giyinmeye zorlar­ken, bir yandan da bütçe darlıkları, çeşitli ekonomik tasalar da iyi giyim isteğini ön plana çıkarır.

Elbise yaptırırken ucuza mal et­mekten çok kullanılacak zamanı dü­şünmek daha uygun olur. Çalışan bir erkeğin elbisesi günün on saatinde sırtındadır. Bizde bir erkek, cumar­tesi, pazarı resmî tatil günlerini say­mazsak, yılın 270 gününde gündelik elbisesini giyecek demektir. 450 lira­ya mal edilecek bir elbise ancak 5.000 saat (iki yıldan az) kulanılabilir, saa­ti 15 kuruştan fazlaya gelir. Halbuki 700 lira masrafla yapılacak iyi bir el­bise, hiç olmazsa 7.000 saat (iki bu­çuk yıldan çok) giyilebilir ki, bu durumda elbisenin saati 10 kuruşa gel­miş olur. (www.hayatpedi.com)

Taksitle Alışveriş Yapmaktan Çekinmeyin!!!

Bugün birçok ev eşyası taksitle sa­tılıyor. Taksitle alış, birden ödeme kabiliyeti olmayanların eşya sahibi olması için, şüphesiz, iyi bir usuldür. Ancak, bu şekilde alışveriş yaparken, satıcının geriye kalan paranın faizini fazlasıyla satış fiyatına ilâve ettiğini akıldan çıkarmamak gerekir. Fiyata eklenen bu fark, malın fiyatına göre, 30-40 liradan otomobil, ev gibi şey­lerde binlerce liraya kadar çıkar. Me­selâ peşin fiyatı 2.500 TL olan bir buzdolabını taksitle 3.000 liradan aşa­ğı satmazlar. Bu bakımdan, durup dururken yüzlerce lira fazla ödemek- tense parayı biriktirip de sonradan peşin almak daha iyidir. Bu arada artırılan parayla evin bir eksiği da­ha giderilir. Ancak, hemen alınması şart olan, beklemeye tahammülü olmayan şeyleri taksitle almak yolu­na gidilebilir. (www.hayatpedi.com)

Taksitle mal alırken de aile bütçe­sinin aylık ödeme kabiliyetini iyice hesaplamalıdır. İyice hesaplamadan, aylık taksitlerin azlığına kanarak bir­kaç şey birden alınırsa, ayda ödene­cek miktar çoğalır, bütçeyi iyiden iyiye sarsar.

Artırma İle Satış

Mutlaka yeni eşya almak meraklı­sı değilseniz artırma (müzayede) ile yapılan satışlardan da faydalanabi­lirsiniz. Bu satışlar ya belediye açık artırma salonlarında, ya da evlerde olur. Evlerde satılanlar daha çok te­reke (ölen bir kimsenin satışa çıka­rılan şeyleri)dir. Tereke satışları bü­yük şehirlerde gazetelerle ilân edilir.

Yalnız, bazen bu satışların ilgi gör­düğünü bilen bazı kimseler, sağdan, soldan topladıkları eşyayı bir eve doldurarak tereke satışı havası için­de artırma ile satarlar. Onun için bu gibi satışlarda aldanmamanın yo­lu, alınacak şeyi önceden görmek, bir fiyat biçmektir. Artırma sırasında heyecana kapılıp bu fiyat geçilmez­se, alıcı aldanmış olmaz.

Pazarlık Etmek Ayıp Değildir, Pazarlığınızı Yapın

Bazı memleketlerin aksine, pazarlığın âdet haline geldiğini düşünürsek, pa­zarlık etmede hiç de utanılacak bir şey olmadığını anlarız. Avru­pa’da, İtalya, Yunanistan, Fran­sa gibi yerlerde, pazarlık usulü vardır.

Satın alınacak bir şey için pa­zarlığa başlamadan önce o malın fiyatı hakkında bir fikir sahibi olmak, bunun için de birkaç ye­ri dolaşmak gerekir. Bundan son­ra, satıcıyla pazarlığa girişilir.

Pa­zarlık ederken, genel olarak, satın alınacak malı kötülemek, küçük düşürmek yoluna gidilir. Halbuki bunun tam aksini yaparak pazar­lık etmek de mümkündür. Bunun başlıca üç kaidesi vardır:

  1. Malı methetmek: Evet, ala­cağınız şeyi çok güzel bulduğunu­zu, şimdiye kadar gördüklerinizin en mükemmeli olduğunu söyleyebilirsiniz. Satıcı bu nezaketinizi takdir edecek, size kolaylık gös­termeyi düşünecektir.
  2. İstediği fiyat, ne olursa ol­sun, çok uygun olduğunu söyleyin. Hatta böyle bir mal için ucuz bile olduğunu belirtin. (www.hayatpedi.com)

 Pazarlığın asil önemli ta­rafı burada başlıyor. Siz satıcıya şu kadar liradan fazla para verme­nize imkân olmadığını söyler, bu­nun için de çok akla yakın sebep­ler uydurursunuz. Meselâ hanım­lar kocalarının bu mal için daha çok harcamasına müsaade etme­diğini, erkekler, bu işe ayıracak daha çok parası olmadığını, ya da yanında ondan başka para kal­madığım söyleyebilir.

Bu durum karşısında satıcı küçük bir indir­me yaparsa, gene büyük bir ne­zakette: ‘’Teşekkür ederim ama, ne yazık ki benim on kuruş fazla vermeme imkân yok’’ diyebilirsi­niz. Böyle bir pazarlık sonunda, satıcı, sizin gerçekten daha yük­sek fiyat veremeyeceğinize kanaat getirir, kurtarıyorsa o malı size verdiğiniz fiyata bırakır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir