Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Akvaryumda Balık Nasıl Beslenir?

Akvaryumda Balık Nasıl Beslenir?

admin admin -
27 0

Akvaryum, bir evin içinde hem süs, hem de eğlen­ce olabilir. Yalnız, bu işin da­yandığı birtakım bilgiler vardır.

Her balık çeşidi için özel yaşama şartlarının akvaryum içinde sağlan­ması gerekir. Suyun tuzlu olup ol­maması, sıcaklığı, havalandırılması, akvaryuma atılacak yemlerin çeşidi, ölçüsü her balık türü için değişiktir. Bütün bunların gerektiği gibi yerine getirilmesi sonunda balıklar akvar­yumda rahatça yaşarlar, çoğalırlar.

Bu şartlar sağlandıktan sonra da balıkların türüne göre değişik, özel şartlar olup olmadığı araştırılmalı, onlar da yerine getirilmelidir. Mese­lâ bazı sıcak ülke balıkları yavrula­dıktan sonra onları yerler. Bu çe­şit balık beslerken dikkatli olmak, balık yavruladıktan hemen sonra ya ana balığı, ya da yavruları başka bir kaba almak ister.

Bu örnekten de görüleceği gibi genel şartlardan baş­ka balık türüne göre değişen «özel şartlar vardır. Balık beslemek, bu bakımdan, oldukça güç bir iştir.

Akvaryumlar camdan yapılır. Bu­nun iki sebebi vardır: Birincisi, ba­lıkların dışarıdan görülmesini sağla­mak içindir. İkincisi, bazı balıkların yaşaması için güneş ışığı şarttır.

Akvaryumlar, genel olarak, iki bi­çimde yapılır: Ya kavanoz gibi, ya da kutu, sandık gibi. Bu son biçim, yani köşeli akvaryumlar, yuvarlaklar­dan daha iyidir. Çünkü, bir kere kö­şeli akvaryumların havaya açık yüzeyi daha büyüktür, böylece balık­ların suyu daha bol oksijen alabilir. İkincisi, küre biçimi akvaryumda, ışığın camdan geçerken kırılması yü­zünden, balıkların görünüşü değişir. Köşeli akvaryumlar ise balıkların biçimini hiç bozmadan, olduğu gibi gösterirler.

Akvaryumlara konacak suyun yük­sekliğine de dikkat etmelidir. Akvar­yuma gerekenden çok su konursa içindeki balıkların sıçrayarak dışarı fırlamaları tehlikesi vardır. Bunu ön­lemek için en iyisi, akvaryumun üs­tüne cam bir levha yerleştirmektir. Balıklar yukarı sıçrasalar bile bu ca­ma çarpıp gene suyun içine düşerler.

Akvaryumun Döşenmesi Nasıl Olmalı

Akvaryumun içine, bakılacak ba­lığın türüne, uygun bir görünüş ver­mek daha güzel bir sonuç elde edil­mesini sağlar. Hangi çeşit balık bes­lenecekse akvaryumun içine o balı­ğın yaşadığı suların görünüşünü ver­meye çalışılır. Buna göre, akvaryu­mun dibine ya kum, ya da çakıl taşı döşenir. Bundan başka, deniz, ırmak kıyılarından toplanmış deniz hayvan­larının kabukları, değişik biçimli taş­lar, küçük kaya parçaları akvaryu­mun süslenmesinde çoğunlukla kul­lanılır.

Ayrıca, balığın rengine göre seçi­lecek deniz bitkileri de akvaryuma ayrı bir güzellik katar. Bu bitkilerin gene balığın yaşama şartlarında ye­tişen bitkiler olması gerekir. Böyle­ce, hem tabiî bir görünüş elde edilir, hem de bitkinin uzun zaman bozul­madan saklanması sağlanmış olur.

Üstelik, bu bitküer akvaryumun ok­sijenini çoğalttıkları için çok da yar rarlı olurlar: Bitkiler yaşamak için akvaryumun karbon dioksidini emer, buna karşılık dışarıya oksijen salar­lar. Bunun sonunda da akvaryumun havası oksijen bakımmdan zengin­leşmiş, karbon dioksitten temizlen­miş olur.

Bu bitkilerin akvaryumda yaşayabilmeleri için bazen küçük bir kum, toprak parçasiyle yerleştirmek ge­rekir. Toprak, bitkinin beslenmesini, dolayısiyle yaşamasını sağlar.

Akvaryum suyunu hiç değiştirmeden de kullanmak müm­kündür. Bunun için akvaryumdaki bitki miktariyle balık sa­yısının dengede ol­ması gerekir. Bit­kiler oksijen ve kar­bon dioksit alışve­rişini tam olarak sağlarsa o zaman suyu değiştirmeye asla lüzum kalmaz. Balıklar gerekli ok­sijeni elde etmiş olurlar

Akvaryumu Nereye Koymalı

Akvaryumun konacağı yeri seçmek de önemlidir. Her şeyden önce, gü­neş alan bir yere konmalıdır. Güneş ışığı hem balıkların, hem de akvar­yumdaki bitküerin yaşaması için ge­reklidir. Yalmz, aşırı ışık da akvar­yum için zararlıdır. Akvaryuma bü­yük bir ışık demeti uzun zaman dü­şecek olursa sudaki bakteriler yü­zünden suyun rengi değişir, yeşilim­si bir renk alır. Bu yeşü renk artar­sa su balıklar için zararlı, hattâ ba­zan öldürücü olabilir. Bu yüzden, ak­varyuma düşen ışık demetini iyi dü­zenlemek gerekir. Bir yandan da su­yu değiştirilmelidir.

Akvaryumun Suyu Nasıl Olmalı

Akvaryum suyunda bol oksijen bulunmalıdır. Aynı zamanda asitler, alkali, kireç, kükürt bileşikleri az olmalıdır. Yağmur suyu en çok bu özelliğe uygun sudur. Yağmur su­yunda bol hava vardır. Buna karşı­lık tuz yoktur. Tatlı su balığı bes- lenmiyecekse yağmur suyu olduğu gibi akvaryumda kullanılamaz, içine bir miktar tuz katılır.

Akvaryum suyunun kimyasal ya­pısının ara-sıra kontrol edilmesi ye­rinde olur. Bu kontrol beslenen balı­ğın çeşidine göre değişir. Akvaryum suyunun bozulduğu anlaşılırsa yeni­den su koymak, eski suyu tazelemek gerekir. Akvaryuma yeni su katılır­ken dikkat edilecek bir nokta vardır: Katılacak suyun sıcaklığı akvaryum­daki suyun sıcaklığına eşit olmalıdır.

Akvaryumun Havası, Sıcaklığı Nasıl Olmalı

Akvaryumun suyunu boşaltmak için sifon denilen lâstik bir boru kul­lanmak en kolay yoldur. Lâstik bo­ru akvaryumun dibine kadar daldı­rıldıktan sonra öbür ucundaki ha­va ağızla emüirse su akmaya baş­lar. Bu yolla akvaryumun suyunun bir miktarı boşaltılabüir. Bütün su­yun değiştirilmesi gerekiyorsa ba­lıkları bir kepçeyle yakalayıp su do­lu başka bir kaba almak daha güven­li olur.

Akvaryum suyuna gerekli havayı sağlamak için bir pompayla içine ha­va verilir. Elektrikle çalışan bu pom­pa sürekli olarak hava basar. Böyle­ce suya durmadan oksijen gönderil­miş olur.

Suyun sıcaklık derecesi balıkların hayatı bakımından çok önemlidir. Tabiatta balıklar serbesçe hareket edebildikleri için, yaşadıkları bölge­nin sıcaklığı da kimyasal yapısı deği­şir değişmez başka yerlere göç eder­ler. Onun için, bizim de suyu onların yaşama şartlarına uydurmamız ge­rekir.

Her balığın yaşaması için elveriş­li sıcaklık başkadır. Akvaryuma dal­dırdığımız bir termometreyle suyun sıcaklığını ölçeriz. Sıcaklık gereken derecenin altına düşünce suyu ısıtı­rız. Yalnız, bunu sürekli olarak yap­mak, su gereken sıcaklığa erişince ısıtmayı durdurmak oldukça güç­tür. Onun için, bu işi otomatik ola­rak yerine getiren araçlar vardır.

Termostat denilen bu araçtan her akvaryumda bulunmalıdır.

Termostatın yapısında bir termo­metre vardır. Termostat suyun sı­caklığını bu termometresiyle ölçer. Sıcaklık gereken dereceden aşağı düşünce kendiliğinden bir elektrik kontağını kapatır. Evlerdeki elektrik prizinden alman akımla çalışan bir direnç bu kontağın kapanmasiyle devreye girer. Üzerinden elektrik akımı geçen bir elektrik teli çevresi­ne ısı verir. Akvaryum içine yerleş­tirilmiş olan termostatın telinden akım geçince ortaya çıkan ısı suya geçer. Böylece, su ısınır. Termosta­tın termometresi bir yandan da su­yun sıcaklığını ölçmektedir. Sıcaklık istenilenden yüksek bir dereceye çı­kınca gene kendiliğinden telin elek­trik devresini açar, telden artık elek­trik akımı geçmez. Bunun üzerine ısı düşmeye başlar. Böylece balıkların istediği sıcaklık sağlanmış olur.

Akvaryumda Balıklar Nasıl Beslenir

Her balığın yiyeceği başkadır. Onun için, akvaryumda beslenen ba­lığın ne yediğini öğrenip onları ge­reken ölçüde vermek ister.

Çok küçük olmıyan balıkların yi­yeceğini evden sağlıyabilirsiniz. Ek­mek kırıntıları, küçük yaprak parça­ları, böcek, ufalanmış balık eti yi­yen süs balıkları da vardır. Sıcak ül­kelerin küçük, güzel görünüşlü ba­lıklarının yemi özel olarak hazırlan­mıştır. Bu yemler süs balığı satan dükkânlardan alınabilir. Balığın tü­rüne göre hazırlanmış olan bu yem­lerin içinde çeşitli yiyecekler bulu­nur. Bazı balıklara verilmesi ge­reken yem mevsime göre değişir. Yavrulama balıkların yaşamasında önemli bir olaydır. O sıralarda ba­lıklar ayrı bir bakım ister.

Buraya kadar anlatılanlardan da görüldüğü gibi, balık beslemek ol­dukça güç bir iştir. Balığın türüne göre gerekenleri yerine getirmek şarttır, çünkü süs balıkları pek na­ziktir, bunlardan bir tanesi bile ek­sik bırakılırsa ölüverirler.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir