Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Ahlâklı Bir Bireyin Toplumdaki Yeri ve Önemi Nedir?

Ahlâklı Bir Bireyin Toplumdaki Yeri ve Önemi Nedir?

admin admin -
31 0

Ahlak bir toplum içinde insanların uymak zorunda bulundukları davra­nış kurallarıdır.

Yaşadığımız toplum içinde başka­larına karşı ödevlerimiz vardır. İçin­de bulunduğumuz toplumun yaşayış şartlarına göre, bu ödevler değişir. Hangi toplum içinde bulunursak bu­lunalım bu davranışlarımız, yapmak zorunda olduğumuz ödevler bir ah- lâk ölçüsüne vurulur.

Ahlâk eğitimle sıkı ilgilidir. Ancak, ahlâklı davranışta aile çevresiyle toplumun da büyük payı vardır. Aile, çocuğun ilk çevresidir. İyi, kötü dav­ranışları bu çevreden elde eder, ya da onların etkisi altında kalır. Ço­cuklar çok defa büyüklerinden kötü davranışlar görerek, benimserler. Çocukları bundan sorumlu tutmak doğru değildir. Ahlâka uygun sayıl- mıyan bu kötü hareketlerden önce sorumlu olan aile, sonra da top­lumdur.

Ahlâk Görüşü Nedir?

Her toplumun özel bir ahlâk görü­şü vardır. O toplumda yaşıyanlar, bu ahlâk görüşüne uymak zorunda­dırlar. Biz buna kamu ahlâkı deriz. Yapacağımız bir harekete «başkaları ne der?» diye düşündüğümüz zaman, toplumun bu ahlâk görüşünü göz önüne alırız. Bir insanın bağlı bu­lunduğu toplumun ahlâk görüşünün dışına çıkması, istediği gibi hareket etmesi çok güçtür.

Bu durum, hepimizin yaşama şart­ları içinde başından geçer. Kendi gö­rüşlerimizden değişik bir çevreye gir­diğimiz zaman ne yapacağız? Görü­şümüzde diretecek miyiz, yoksa yeni çevrenin ahlâk kurallarına mı uya­cağız?

Gerçekte, bir kişinin* ahlâk eğitimi kuvvetli, köklü ise, alıştığı, doğru bil­diği ahlâk kurallarından vazgeçe­mez. Zaten uygar toplumlarda ah­lâk kuralları arasında büyük farklar yoktur.

Doğru ve Yanlış Davranış

Ahlâklı davranış sağlam bir dü­şünceye dayanır. Düşünmek, gelişi­güzel hareketlerden bizi alıkoyar. Böylece yapılan işler yapana da, baş­kasına da zararlı olmaz. Demek ki, düşünmeden yaptığımız gelişigüzel hareketlerimizi kontrol edersek iyi sonuçlar alabiliriz. Ahlâk eğitiminde ilk amaç, çocuğa iyiyi, yanlışı gös­termek, onun gelişigüzel davranışla­rım önlemektir.

Ahlâklı Davranış Ne Demektir?

Her harekette ahlâki bir nitelik aramak bakımından, insanlar çeşit­li düşüncelere bağlanırlar. Bir top­lumda uygun görülmiyen bir hare­ket, başka bir toplumda olabilir. Yal­nız, bu konuda kabul edilen toplu bir görüş vardır.

Karakterimizin gelişmesinde, baş- kalariyle olan münasebetlerimizle ilgili davranışlarımızda ahlâklılık aranır.

Ahlâklı bir hareket aynı zamanda ödevdir de. Çocuğun anasını, baba­sını, öğretmenini dinleyip sayması, tüccarın vergisini ödemesi, herkesin başkalarını rahatsız edecek hareket­lerden kaçınması, birbirinden deği­şik görünen, gerçekte aynı olan ah­lâki hareketlerdir.

Bir davranışın ahlâklı olup olma­dığını bilmek kolaydır. Ancak bu davranışın doğru mu, yanlış mı ol­duğunu kestirmek güçtür. İnsanın, doğru-yanlış görüşleri birçok etki­lerle gelişir. Bunlar şöyle sıralana­bilir:

  •         Yaradılış: Herkes doğuştan bir­takım eğilimlere bağlıdır. Bunlar fay­dalı da, zararlı da olabüir. Eğitim, toplum bu eğüimlere bir yön verir.
  •         Eğitim: Çocuklukta görülen eği­tim insanın bütün hayatı boyunca etkisini gösterir. Bu bakımdan ço­cuğun küçük yaşlardaki eğitimi çok önemlidir.
  •         Kamu: Yaşayışımızı düzenleyen toplumun ahlâk kurallarıdır. Yalnız, bu kuralların bazıları eskir. Birçok toplumlarda ahlâk kurallarına bu ba­kımdan uymayanlar şiddetli bir sa­vaşla onu değiştirirler. Bunu ancak büyük devrimciler başarır. Toplu­mun gelişmesi, ilerlemesi için bu ile­ri davranışlar çok önemlidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir