Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. BAĞ NASIL KORUNUR? BAĞI BÖCEKLERDEN NASIL KORURUZ?

BAĞ NASIL KORUNUR? BAĞI BÖCEKLERDEN NASIL KORURUZ?

admin admin -
34 0

Bağın Düşmanları

Bağın, birtakım böceklerden has­talıklara, dolu, don gibi tabiat olay­larına kadar, birçok düşmanları vardır. Bunlarla savaşmasını bil­mezsek, bağa verdiğimiz bütün emekler boşa gider, bağ kısa bir za­man içinde kurur.

Bağın en büyük düşmanı floksera denilen böcektir. Bu böceğin doğur­duğu hastalık Amerika’dan Avrupa’ ya gelmiş, yurdumuzda ilk defa 1881’de görülmüştür. Bu yüzden bağ­larımız geniş ölçüde zarar görmüş, bir zamanlar bütün dünyaya ün sa­lan Türk üzümleri mahvolmuştu. Cumhuriyet devrinde fenni usullerle bağcılık yapılmaya başlandı, kuru­yan bağlarımız yeniden yeşerdi. Bu­nun için, filokseraya karşı savaşıla­rak yapılan fenni bağcılığa yeni bağ­cılık, bu hastalığa tutulmamış yerlerdekine de eski bağcılık denir.

 

Bağa zarar verebilecek tabi olay­ları, böcek ve hastalıkları, bunlara karşı neler yapmak gerektiğini kısa­ca gözden geçirelim.

 

Don — Sonbahar, kışın ve ilkba­harda olur. Asmalara artık su yürü­müş olduğundan, tomurcuklar do­nar, bazılarının kütükleri kurur.

Don olmadan asmanın dallarını ya kireçli suyla sıvamalı, ya da kireç­li su püskürtmelidir. Ayrıca, sis bu­lutlarını dağıtmak için yaş saman, ot, yaş çubuk, ya da katranlanmış kuru çubuk yakılır.

 

Güneş Vurması — Daha çok fena budanmış kütüklerde olur. Yaprak­lar yeşil, sarı, kırmızı renkler alır, bir süre sonra dökülür, salkımlar bu­ruşur.Dalların bir kısmının kesilmesi tek çaredir.

 

Sekte  — Çok sıcaktan dolayı ya bütün dallar, ya da birkaç dal bir iki saat içinde kurur, buruşur.Kurumuş dalları kesip temizle­dikten sonra her kütüğe bir teneke su vermelidir.

 

Dolu  — Bağları üzümleri ile bir­likte harap eder. Barut topları, ya da bunun yerine asetilen gazı kullanı­lır. Bazı memleketlerde dolu fişeği, ya da tulumbası kullanılır. Niegora denilen bir çeşit paratoner de kul­lananlar vardır.

 

Filoksera— Asmaların hem yap­rağına, hem köküne zarar veren bir böcektir. Dişisi yumurtalarını dalla­rın kabukları içine bırakır. Bu yu­murtalardan çıkan böcekler bahar­da yapraklara saldırırlar, yaz sonu­na doğru da köklere inerler. Kışı ora­da geçirdikten sonra baharda yeni­den çoğalırlar, başka asmalara da uçuşarak onlara da zarar verirler. Böylece, kısa bir zamanda bütün bir bağ mahvolur. Filokseraya karşı karbon bisülfit kullanılır. Bu madde asmanın toprağına, hektar başına 200-250 kilo olmak üzere karıştırılır. Ayrıca, as­manın toprağına %60-70 ince kum karıştırmak da çok faydalıdır; çün­kü kumdan sızan su köklere kadar gider, böcekleri boğar.

Sarılık (Kloroz) — Yapraklar sa­rımtırak bir renk alır. Bir süre son­ra bütün yapraklar esmerleşir, ya­vaş yavaş kurur.

Kütük diplerine demir sülfat döküp üzerini kapamalı, toprağın üzerine de aynı maddeden serpmelidir. Sonbaharda yapraklar dökülme­ye başladıktan sonra, budanan ya­ralar üzerine %30 demir sülfat eri­yiği sürülür.

Kısaboğum — İlkbahar donların­dan sonra, yeniden çıkan dallar bir çalı manzarası alır, boğumlar kısa­lır, siyahlaşır.

Dona karşı alınan tedbirlere baş­vurulur. Ayrıca, budanan yerlere katran sürülmeli, hastalığa tutul­muş dallar kesilmelidir.

Sebil Hastalığı —Asma dallarının dip­lerinde kabarcıklar olur, dallara kadar yayılır. Daha çok ru­tubetli, kumlu top­rakta, aşırı budan­mış fidanlarda görü­lür.

Hastalıklı kısım­lar keserek, budanmış yerler ilâçlanır. %40 demir sülfat, %1 sülfürik asit eriyiğiyle ilâçlanır.

Mildiyu— Yaprak, çiçek, tane ve sürgünler üzerinde sarı lekeler olur. Vaktinden önce yaprakları dökülen asmalar taneleri besleyemez. Sürgün ve genç filizler üzerinde esmer leke­ler olur, bir süre sonra sürgünler ku­rur.  Bordo bulamacı, Burgonya bu­lamacı, kükürtlü bordo bulamacı ile hastalık önlenir.

Külleme— Asma ve fidanları ha­rap eden bir mantar hastalığıdır.

Tek ilâcı kükürttür.

Karaballık— Dal, kabuk, yaprak ve salkımlar üzerinde beyaz bir toz görülür. Hastalık fidanları kurutma­ya kadar gider. Bunu beyaz koşinil denüen böcek yapar.

Hastalanmış kabukları soymalı, %50 kadar karaboya karışımı sülfü­rik asitli suyla kökleri sıvamalıdır.

Asma Küfü— Salkımların üzeri bir küf tabakası ile örtülür. Daha çok rutubetten olur.Rutubeti gidermeli, kükürtlü ki­reçle ilâçlamalıdır.

 

 Karaçürüklük — Sürgünler, yapraklar ve taneler üzerinde ufak kabartılar gö­rülür. Bunlar sonra geçse de, kurumuş yapraklarda lekeler bırakır. Bağ bozumu za­manında hastalıklı kısımlar yakılmalı, filizler bordo bulamacı ile ıslatılmalıdır.

 

Akçürüklük— Salkımda olur, ta­neler kül rengini alır, üzerinde beyaz kabarcıklar görülür. Salkım sapları çürüyüp taneler yere düşer.Hasta kısımlar yakılır, sonra bordo bulamacı ile bulanır.

 

Kök Çürüklüğü— Şapka mantarı denilen bir bitkiden ileri gelir. Kök­lerin çürümesine yol açar. Şapka mantarları toplanıp yakılmalıdır.

 

İska— Yazın kütükler birdenbire solup kururlar.Asmaları iyi budayıp, yaralı yer­leri kapamalı, çürükleri temizlemeli­dir. Yaralı yerler katran ve reçine ile karıştırılmış keten yağı ile kapatı­lır. İskalı kütükleri yukarıdan aşağı­ya yararak arasına taş sıkıştırmakla da hastalık önlenir.

 

Kömür Hastalığı — Filizler üze­rinde ufak, esmer lekeler olur, sonra bu lekeler uzar, çukur lekeler mey­dana getirir.Hastalıklı kısım budanıp yakı­lır, kireç, kükürt tozu serpilir.

 

  Asalak Bitkiler— Birtakım asa­lak bitkiler de vardır ki bunlar da as­ma çubuklarını sarıp boğarlar. Başlıcaları papazsakalı, bağboğan (küs-kütotu), canavar otudur. Bunlar ça­pa ile temizlenmeli, köklerinden çı­karılarak yakılmalıdır.

 

bağ, bağcılık, bağ bitkileri, floksera, bağın düşmanları, bağ böcekleri, bağ yiyiciler, bağ bakımı, bağ bakımı nasıl yapılır, bağı koruma yöntemleri, bağ nasıl korunur, bağcıllar, kömür hastalığı nedir, asalak bitkiler, bağa don vurması, don vurmasını önleme, güneş vurması, güneş vurmasını engelleme, bağa güneş vurması, sekte, sekte nedir, bağda sekte, dolu, bağa dolu yağdı, filoksera, sarılık, kloroz, üzüm yaprakları sararması, üzüm yapraklarım sarardı, sarılık hastalığı, kısaboğum, kısaboğum nasıl olur, kısaboğum nasıl yapılır, katran, sebil hastalığı nedir, bağda sebil hastalığı, mildiyu, mildiyu nedir, mildiyu çözümü nedir, külleme nasıl çözülür, külleme hastalığı, mantar hastalığı, karaballık, bağda karaballık hastalığı çözümü, Asma Küfü, asma küfü çözümü asma küfü nasıl gider, karaçürüklük, karaçürüklük nedir, karaçürüklük nasıl gider, iska nedir, iska nasıl çözülür, iska sorunu, iska çözümü, iska tehlikesi, asalak bitkiler nelerdir

 

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir