Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Masaj Yaparken Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli

Masaj Yaparken Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli

admin admin -
6 0

“Masaj vücut üzerindeki değişik yerlere (kaslara, deriye, yüze, kollara, bacaklara, gövdeye) ağrı gidermek, kan dolaşı­mını hızlandırmak, yorgunluk maddelerini parçalamak, deri üzerindeki hücreleri canlandırmak için elle, ya da aletle yapılan hareketlerdir. Canlı bir organ üzerine yapılacak bu hareketler için en uygun vasıta muhakkak ki insan elidir.
bilgiler
Tarihin derinliklerinden günümü­ze kadar gelen bilgilere göre, insan­lar çok eskiden beri masajı tedavi için kullanmışlardır. Mısırlılar, Ro­malılar devrinde, özellikle Batı Ana­dolu’da kurulan sağlık merkezlerin­de çeşitli banyolardan sonra hasta organların masajla tedavi edildiği bir gerçektir. Bugün, eski medeni­yetlerin kalıntılarından insanların bu konuda ne kadar ileri gitmiş ol­duklarını kolayca anlayabiliyoruz. Eski Roma’da süt banyolarından sonra yumuşamış deri üzerine yapı­lan masajlarla kadınların güzellikle­rini devam ettirmeye çalışmaları bu­günkü güzellik enstitülerinin dayan­dıkları esaslı temellerden biri ol­muştur.

Eskiden masaj hareketleri çok aşırı, karışık şekilde yapılarak has­ta üzerinde manevi bakımdan da et­kisi olmasına çalışılırdı. Bugün in­san vücudunun anatomisi, fizyoloji­si tam olarak bilindiğinden artık en sade, en faydalı hareketlerle masaj yapılmaktadır.

Masajın Faydaları

İnsan vücudunun yüzeyini deri kaplar. Derinin içerisinde duyu si­nirlerinin uçları vardır. Ayrıca, ter ve yağ bezleriyle, zengin bir damar ağı ile örülü olan deri vücudun so­lunumunda da görev almıştır. Deri üzerine uzun zaman yapılan basınç­lar duyu sinirlerinin hassasiyetini azaltır. Masajdan amaç derideki da­mar ağlarında dolaşımı hızlandıra­rak vücuttaki kanın büyük bir kıs­mını deri yüzeyine çekmektir.

Vücutta hareketleri sağlayan kas dokusu kan damarlarıyla bol mik­tarda beslenen ince uzun kas iplik­lerinden (liflerinden) meydana gel­miştir, beyinden verilen emirler bu­raya sinirler yolu ile gelir. Emir ge­tirici sinirlerin yanında kas duyusu­nu, hareket dengesini sağlayan duyu sinirleri de vardır. Kaslar çalıştık­ları zaman bünyelerinde yorgunluk maddesi birikir. Bu yorgunluk mad­desi ancak kan dolaşımının hızlanmasıyla, artmasıyla kaslardan dışa­rı atılır. Çalışan bir kas dinlenmeye geçtikten sonra bu yorgunluk mad­delerini yavaş yavaş atar ama, iyi yalnız kas masajlarıyla yetinmeyip eklemleri de harekete geçirmek uy­gun olur.

Vücudu bir örümcek ağı gibi kaplayan sinir dokusunda çeşitli hasta­lıklarında da masaj m büyük fayda­lar sağladığı görülmektedir. Gene masajla kan dolaşımının hızlanma­sı vücuttaki birçok organların daha kolay çalışmasını, daha çok beslen­mesini sağladığından insana sağlık, neşe, zindelik kazandırır.

Masaj yapan kimseye masör de­nir. Masörün tecrübeli, usta olması, lüzumsuz hareketlerden kaçınması, ellerinin, tırnaklarının temiz olması gerekir. Masaj yapılacak kimse ma­saj yapılacak organa göre uygun bir durum almalıdır. Masaj sırasında yalnız talk pudrası kullanmalı, yağ­lı maddelerden, alkolden kaçınma­lıdır. Masaj süresi de 15-20 dakikayı aşmamalıdır.

Masaj Hareketleri

Masaj hareketleri üçe ayrılır:

1) Sabit ve kayıcı basınç hareketleri;

2) Vurma hareketlen;

3) Sabit ve kayıcı titreşim hareketleri.

Basınç hareketleri: Deri ve derialtı dokularla daha alttaki kı­sımların sıkılması, dolayısiyle lokal şişlikleri azaltmak, sinir uçlarını yalıştırmak, kas sertleşmelerini önle­mek için elin bütünü ile, hasta böl­ge üzerine yapılan basınç hareket­leridir. Bu hareketler kaydırılarak yapılırsa, yüzeye, ya da derine uy­gulanışına göre ayrı etkiler meyda­na getirir. Yüzeye yapılanı derideki ince damarların genişlemesini, dolayısıyla derinin daha iyi çalışmasını, daha iyi beslenmesini sağlar. Sinir uçlarını etkileyerek bütün vücuda yayılan, hatta merkezî sinir sistemi­ne de etki eden bir sükûnet meydana getirir. Basıncı biraz artırarak yapı­lırsa deri altındaki dokularda, lenf damarlarında, toplardamarlarda ka­nı harekete geçirerek temiz kanla beslenmesini, kaslardaki yorgunluk maddelerinin giderilmesini sağlar.

Yüzeye yapılan kayıcı basınç ha­reketleri şöyle uygulanır: Masaj ya­pılacak kimse kendini tamamen serbest bırakır, masör bütün eliyle vü­cut üzerine eşit miktarda bastıraraktan kas yönüne doğru elini kaydırır. Bu sırada el vücudun bütün girinti­lerine, çıkıntılarına uyarak her nok­taya aynı basıncı yapmalıdır. Bu ha­reketi kollara, bacaklara yaparken bir el bastırarak yukarı doğru çı­kar, öteki el yalnız dokunmakla ka­lır, aşağı doğru iner.

Derin kayıcı basınç hareketlerin­de amaç kas içerisine toplanan yor­gunluk maddelerini atabilmek, kas­ların kasılma gücünü devamlı ola­rak hazır tutabilmektir. Bunun için, ya parmak uclariyle, ya da her iki elle deri, deri altı dokusu, kaslar tu­tularak yoğrulur. Her iki el birbirin- den birkaç santimetre arayla kas üzerine konularak başparmakla öte­ki parmaklar arasında kas sıkıca tu­tulur, yukarı doğru kaldırıldıktan sonra bir el ileriye, öbürü geriye doğru çekilerek kas aşağıdan yukarı­ya doğru yoğrulur. Altında bulunan doku ile deri arasındaki şişkinlikle­ri, sertlikleri ezmek, eritmek, kan dolaşımını hızlandırabilmek için, özellikle burkulmalarda meydana gelen şişlikleri iyi etmede kullanılan bir kaydırma hareketi daha vardır. Bunda deriye değen elin, parmak uç­larının yaptığı derin basınç yardımıyla deri altındaki dokunun üzerin­de kaydırılır, derinin iç yüzüyle al­tındaki doku yoğrulmuş olur.

VURMA HAREKETLERİ: Deri üzerine vurularak kan damarları­nın genişlemesi, dolaşımın hızlandı­rılması, kasların sertleşmesi, kan do­laşımı ile beslenmesinin artması sağlanır. Elin, ya da el kısımlarının âni vuruşlarıyla yapılır. En iyi şekil parmaklar açık olarak elin iç kenarıyla deriye hafifçe eğik olarak vur­maktır. Avuç içiyle, elin sırtı ile de vurma hareketleri yapılabilir.

TİTREŞİM HAREKETLERİ: Si­nir ağrılarını dindirmek, kasların kuvvetlenmesini, beslenmesini sağ­lamak için ya sabit, ya da kayıcı tit­reme hareketleri yapılır. El, ya da parmaklar masaj bölgesinin üzeri­ne konduktan sonra saniyede 6-10 defa titreyecek, deriye en çok 6 mili­metre basınç bindirecek şekilde ele, parmaklara titreşim hareketi yaptı­rılır. Bugün bu titreşim hareketini yapan birçok aletler varsa da elle ya­pılan titreşimlerin sağladığı fayda­yı verecek değerde değildirler.

Hangi Durumlarda Masaj Yapılır?

Masaj başlıca üç gaye ile yapılır:

1)Spor hareketlerinden önce hazır­layıcı, sonra da dinlendirici masaj­lar;

2) Vücuttaki şekilsiz yağ biri­kintilerini, yüzdeki buruşuklukları düzeltmek, yorgun vücutları dinlen­dirmek için yapılan güzellik masaj­ları;

3) Hasta bir organı iyi etmek, eski haline getirebilmek için yapı­lan tıbbi masajlar.

Hazırlayıcı, dinlendirici masajlar: Bir spor hareketinden önce kaslar­daki âni kasılmayı önlemek için, ön­ce kası ısıtmak, sonra da uyarmak gerekir. Kası uyarıcı masaj kanın, besleyici maddelerin gelmesine, si­nir uçlarının uyarılmasına, kas lif­lerinin kuvvetlenmesine yarar. Bu­nun için, önce hızlı olarak yüzeye kayıcı basınç hareketi yapılır, son­ra, gene hızlı olarak, derin kayıcı ba­sınç hareketine geçilir, vurma hare­ketleriyle sona erdirilir.

Spor hareketinden sonra yorul­muş, sertleşmiş kasları dinlendir­mek, birikmiş olan yorgunluk mad­delerini atabilmek için yavaş yavaş, devamlı olarak yüzeye kayıcı basınç hareketi, derin kayıcı basınç hare­keti, sabit derin basınç hareketi, tit­reşimli hareketler yapılır.

Güzellik Masajları

Biçimsiz yağ birikintilerini, yüz­deki buruşuklukları düzeltmek, yor­gun vücutları dinlendirmek için ya­pılır.

Özellikle kadınlarda deri altın­da yağ dokusunun fazla olması ile­ri yaşlarda burada bol miktarda yağ toplanmasına, vücudun estetiğini kaybetmesine yol açar. Karında, kal­çalarda toplanan bu yağlan eritmek, vücuda eski durumunu kazandırabil­mek için, cimnastiğin, sıcak banyo­ların yanında, masaja da başvuru­lur.

Bu gibi durumlarda kayıcı, de­rin, kuvvetli, vurucu hareketlerle masaj yapılır. Toplanan yağların bölünmesine, parçalanmasına, çeşit­li yönlere yayılmasına çalışılır. Tam sonuç alabilmek için iyi bir masöre, uzun bir zamana, muntazam masa­ja ihtiyaç vardır.

Vücuttaki bu şekil bozuklukları elbiselere verilen değişik kesimlerle örtülebildiği halde yüzdeki kırışıkla­rı örtmek imkânsızdır. Güzel görün­mek, güzelliği elde tutmak her ka­dın için idealdir. Yüze yapılacak ma­sajlarla güzelliğin bozulmasını ge­ciktirmek mümkün olur.

Yaşın ilerlemesinin yanında fazla yüz hareketleriyle konuşanlarda, si­nirli, tasalı kadınlarda, artistlerde, tuvalet malzemesi kullanmaya erken başlayanlarda, gece hayatı fazla olan­lar da yüz tazeliğini erken yaşlarda kaybetmeye başlar, derin çizgiler, buruşukluklar meydana gelir. Yüz masajının başlamadan önce, masaj yapılacak kimse yaşayışını, yiyeceklerini düzene koymalı, hele üzüntü verecek olaylardan kaçınma­lıdır. Çünkü masajla ancak yorgun­luktan, deri gevşemelerinden ileri gelen buruşuklar, çizgiler iyi edilebi­lir.

Önce yüzdeki kaslara elin ikinci, ya da üçüncü parmağı ile yüzeyden kayıcı basınç hareketi yapılır. Masa­jın yönü alında burun kökünden şa­kaklara doğru, göz altında içten dı­şa, göz kenarlarında aşağıdan yu­karıya, yanakta, dudak kenarında da göze doğrudur, boyunda her iki ya­na doğru yapılır.

Bundan sonra gene aynı yönlerde titreşim hareketleri yapılır. Daha sonra çizgi yönlerine dik olmak üze­re, deri, işaret parmağıyla başpar­mak arasında, mümkün olduğu ka­dar birbirine yakın olarak, çimdik­lenir. Hele gözün dış ucundaki çiz­gilere çimdik masajının büyük fay­dası dokunur. Yüz masajı 15 dakika­yı geçmemelidir.

Yorgunluğa Karşı Masaj

Yorgun vücutların dinlendirilme- si için yapılacak masaja gelince; vü­cuttaki kan dolaşımını hızlandırma­sı, idrarı artırması, zehirli madde­lerin atılması bakımından, hele bü­ro işlerinde çalışanlara, hastalıktan yeni kalkmış olanlara, sinirli hanım­lara çok faydası olur.

Önce karın üstüne hafif kayıcı ba­sınç hareketi yapılır; gittikçe artan derin kayıcı basınç hareketine geçi­lir. Sonra kollara, bacaklara kayıcı basınç ve vurma hareketleri yapılır. Daha sonra yüzükoyun yatarak be­le, sırta aynı hareketler uygulanır. Bundan sonra da hafif cimnastik ha­reketleri yapmak çok faydalıdır.

Tıbbi Masajlar

Deride — Derialtı yağ dokusunda romatizmayı andırır ağrılar yapan, karın derisi altında olduğu zaman da iç organlara ait bir hastalıktan geliyormuş hissini bırakan ağrılı sertlikler meydana gelebilir. Hele orta yaşlı kadınlarda görülen, sellülit denen bu ağrılı şişlere, sertlikle­re masajın tedavi bakımından bü­yük faydası dokunur. Önce bu bölgeye kalp yönüne doğ­ru, kan dolaşımım hızlandırmak için yüzeyden basınç yapılır, sonra de­rin basınç hareketlerine geçilir. Da­ha sonra, yoğurma hareketiyle, bu sertlikler yumuşatılmaya çalışılır. İyice dağıtıldıktan sonra da kan da­marları yönünde kayıcı basınç ha­reketleri yapılır.

Kaslarda — Çarpma, vurma, üşüt­me sonucu kaslarda sertlikler, ağrı­lar meydana gelir. Bu arada beldeki kasların ağrılı sertleşmelerine lûmbago denir. Lûmbagosu olan bir has­ta yüzükoyun yatırılarak kamının al­tına bir yastık konur, böylece sırt, bel kasları gevşetilir. Ondan sonra sırta, bele basınç hareketleri yapılır. Sonra her iki el bele konarak de­rin kayıcı basınç hareketine, deriyi kaydırma hareketlerine başlanır. Daha başka kaslara ait hastalıklar­da da önce basınç hareketi, sonra kayıcı, kaydırıcı hareketler yapılır. Böylece, ağrıyı gidermeye, kan do­laşımını hızlandırarak sertleşmiş kasları yumuşatmaya çalışılır. Bü­tün masaj 15-20 dakikayı geçmeme­lidir.

 Felçlerde — Felç başlangıcında felce uğrayan kas toplulukları yu­muşaktır, bu devrede kan dolaşımı­nı artıracak, kasları toplayacak ma­sajlar yapılır. Önce yüzeyden kayıcı sonra derin kayıcı basınç hareket­leri uygulanır. Bir süre sonra felçli kaslarda bir kasılma meydana gelir; bu devrede felçli kasların karşıtı olan kaslara kuvvetlendirici masaj yapılır. Bunda önce kayıcı basınç hareketleri, sonra vurma hareket­leri uygulanır; böylece kasılmış olan felçli kasların organı kendilerinden yana çekmesi bir dereceye kadar ön­lenmiş olur.

Çocuk Felci hastalığında felce uğrayan kolda, bacakta, beslenme bozukluğundan ileri gelen bir incel­mede, morarma da vardır. Uzun sü­ren bu hastalıkta kasları iş görür hale getirmek, beslemek gerekir. Bugün yapılmakta olan elektrik te­davisinin, derin basınçlı su tedavisi­nin yanında masaj da önemini kay­betmemiştir. Bu masajda amaç felç­li yanın kan akımını hızlandırarak soğumasını, incelmesini önlemek, hareketten yoksun kalmış kasları tespit ettikten sonra bunları çalışır hale getirip erimelerini, küçülmele­rini önlemektir. Kuru ısıtılmış kum, tuz, sıcak havlu felçli yanın kan do­laşımını sağlar. Sıcak banyolar da kan dolaşımını artırır. Yüzeyden kayıcı basınç hareketleriyle, çok ha­fif vurucu hareketlerle yapılan ma­sajlar da kan dolaşımım düzene koyar.

Kas kuvvetlendirilmesine gelince hafif bir kayıcı basınç hareketin­den sonra, daha çok felçli kaslar üzerine derin kayıcı basınç hareke­ti, yoğurma hareketi yapılır. Ondan sonra vurma hareketine geçilir. Vur­ma hareketi 2-3 dakika, öteki hare­ketler 5-10 dakika yapılmalıdır. Son olarak 1-2 dakikalık yüzeyden kayı- cı basınç hareketi yapmak da fayda­lı olur.

Çocuklar masajdan korkabilirler. Bunun için önce, elden geldiği kadar az ağrılı, hafif masaj hareketlerini yapmalı, alıştıktan sonra öteki kuv­vetli hareketlere geçmelidir. Hasta­lık uzun sürdüğünden sabırlı, mun­tazam tedavi şarttır, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamalıdır.’

Eklem Romatizmalarında — Şiş­miş, ağrılı eklemlerde masaj yap­mak doğru değildir. Bütün belirti­ler geçtikten sonra, ağrı uyandırmayacak şekilde, eklem çevresindeki kas uzantılarına, eklem bağlantıla­rına kayıcı basınç, deriyi kaydırıcı hareketler yapılır. Eklemin hareke­tini yerine getirebilmek için aktif ve pasif hareketlere geçilir. Bu za­mana kadar eklemi hareket ettire­cek kaslarda da bir gerileme mey­dana geldiğinden yukarıda kasları kuvvetlendirici mafsal hareketleri­nin de yapılması uygun olur.

Varislerde — Varislerin tedavi­sinde masaj önemli bir rol oyna­mazsa da bacaktaki şişliklerin gide­rilmesini sağlar. Bunun için de ba­cak aşağıdan yukarıya fazla acı ver­memek şartıyla, gerek yüzeyden, ge­rek derin kayıcı basınç hareketleri yapılır.

Masaj bilgili ellerde iyi tatbik edil­diği zaman vücut için faydalı bir ha­rekettir. Elle yapılacak masajları daima aletle yapılacak masajlara tercih etmelidir. Hiçbir zaman da aşırı, lüzumsuz hareketlerde bulunulmamalıdır.

Sıcaklık sinirleri, kasları gevşete­ceği için, sıcak banyoda, hamamda masaj, çok daha etkilidir. Romatiz­ma gibi masaj isteyen tedavilerde bu iş çoğunlukla sıcak yardımıyla yapılır.

Kuru masaj da, kolonya gibi şey­lerle yapılan masaj kadar faydalıdır. Bazı masajcıların çalışmaları sıra­sında vazelin, talk kullanmaları el hareketlerini kolaylaştırmaktan baş­ka bir maksada dayanmaz. Bazı ma­kyaj kremleri ile yüze ellere masaj yapılırsa da bu, o yere kremi iyice içirmek içindir. Makyajlı masajın etkileri böylece birleştirilmiş olur. Sırf masaja ihtiyacı olanlar için bu­nu yaparken krem, pudra gibi yar­dımcı malzemeler kullanılmasına lü­zum yoktur, bu gibi hallerde kuru masaj kâfi gelir.

masaj nasıl yapılır, masaj nedir, masaj neden yapılır, masaj teknikleri, masaj teknikleri nelerdir, masajda dikkat edilmesi gerekenler, masaj yaparken nelere dikkat edilmeli

Soru ve Görüşleriniz İçin Lütfen Yorum Yapınız…

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir