Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Guncel
  4. »
  5. Avukatın görevleri nelerdir? Avukat baro ilişkisi nasıldır?

Avukatın görevleri nelerdir? Avukat baro ilişkisi nasıldır?

admin admin -
48 0

 

AVUKAT, insanların çeşitli münasebetlerinde, karşılıklı menfaatlerinin çatışmasından doğan uyuşmazlıkların, hukuka uygun olarak çözülme­sinde aracılık eder.

www.hayatpedi.com avukat (2)

Mahkeme­lerde, daha başka kanun ma­kamlarında kanunun tam uygu­lanmasına yardımcı olur. Böylece, hukuk bilgisini, tecrübe­sini adalet hizmetine tahsis et­miş bulunur.

www.hayatpedi.com avukat (1)

Avukatların Genel Görevleri

Kanun işlerinde, hukukî meseleler­de mütalâa vermek, mahkeme, ha­kem, ya da daha başka yargı makam­ları önünde gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek, savunmak, adlî işlemleri, resmî dairelerdeki uyuşmazlıklı işleri izlemek, kovala­mak Baro’ya kayıtlı avukatlara ve­rilmiş bir görevdir.

www.hayatpedi.com avukat (3)

Hukuk fakültesi mezunu olup 23 yaşını bitirmiş olan her Türk yurt­taşı avukatlık yapabilir. Şu kadar ki, avukatlığa engel suçları işlememiş olmaları, altı ay mahkemelerde, al­tı ay da avukat yanında staj yapmaları şarttır. Her derecedeki hocalık­tan ve gayri resmi hiçbir iş, avukatlık mesle­ğiyle birlikte yapılamaz. Avukatlar vekar ve haysiyetle uzlaşamayacak hareketlerden sakınmak, üzerlerine aldıkları işi, doğrulukla sadakatle başarmak için her türlü gayreti gös­termek zorundadırlar. Kendilerine başvuranların işlerini üzerlerine al­salar da almasalar da, öğrendikleri sırları gizli tutmakla ödevlidirler.

www.hayatpedi.com avukat (4)

Baro nedir görevleri nelerdir? Kimler kaydolabilir?

Avukatların bağlı ve kayıtlı bulun­dukları meslek teşekküllerine, baro denilir. 7 avukattan fazla olan yer­lerde baro kurulur.

Avukatlığın gerekli kıldığı ve kâra aykırı, mesleğin şerefini lekeleyici hareketlerde bulunan avukatlar hak­kında şu disiplin cezaları uygulanır:

Baronun avukatlara verdiği cezalar nelerdir?

İhtar, tevbih, 500 liraya kadar para cezası, geçici olarak işten çıkarılma, meslekten çıkarılma (avukatlık ruh­satnamesinin geri alınması). Bu ce­zaları baro disiplin kurulları verirler.

Avukata Nasıl İş Verilir

Birisiyle uyuşmazlığa düşen, hak­sızlığa uğrayan kimse, uyuşmazlığı kendi lehine çözmek, hakkını elde et­mek için gerekli işlemleri yapmak üzere bir avukata başvurmak zo­runda kalırsa nasıl hareket etmelidir?

www.hayatpedi.com avukat (5)

Başvuracağı avukatı kararlaştırdıktan sonra o kimse onun yazıhanesine gider, işini anlatır, bununla ilgili belgeleri gösterir. Avukat teklif edilen işi reddedebilir, bunun için sebep göstermek zorunda değildir. Teklifi iki avukat tarafından reddedilince, kendisine bir avukat tayini için baroya başvurabilir. Baronun görevlendireceği avukat, ücretini almak şartıyla, baronun verdiği işi kabulden kaçınamaz. Avukatlar kendilerine teklif edilen işi, haksız, yolsuz görürlerse, daha önce karşı tarafa vekillik etmişlerse, ya da o işte savcı veya hâkim olarak bulunmuşlarsa, reddetmek zorundadırlar.

Avukat Ücretleri

Avukat, teklif edilen işi kabul eder­se, alacağı ücret görüşülür. Avukat ücretlerinin en aşağı haddini göste­ren Adalet Bakanlığınca tasdikli avu­katlık ücret tarifelerivardır. Avukat­la iş sahibi arasında tarifelerde ya­zılı ücretlerden az olmamak üzere bir ücret kararlaştırılır. Tarifeye gö­re, konusu para olan işlerde, 10.000 liraya kadar 0/ol0 ücret asgari hâddir. Ücret üzerinde de anlaşma olun­ca, barolar tarafından bastırılmış olan avukatlık sözleşmesinin boş yer­leri doldurularak, iki taraf imza ederler.

Avukatlık ücretinin ödenme şekli, aradaki sözleşmeye tâbidir. Çok de­fa, ücretin yarısı peşin, yarısı da da­vanın kazanılması halinde ödenmek üzere anlaşma yapılır. İşle ilgili bü­tün takip masrafları ve harçlar, iş sa­hibine aittir.

Malî durumu ücret tediyesine el- vermeyen iş sahibi, baroya başvura­rak, ücreti, kazanılacak haktan öden­mek üzere, kendisine bir avukat bu­lunmasını isteyebilir.

Avukatlık ücreti, önceden karar­laştırılmış olmalıdır. Dava edilen hakkın bir kısmına sahip beyoğlu bakımlı escort olmak üze­re şart koşulan avukatlık ücret söz­leşmesi hükümsüzdür.

www.hayatpedi.com avukat (6)

Vekâletname nedir şartları

İş sahibi işiyle ilgili belgeleri avu­kata bırakır, notere uğrayıp avukatı adına vekâletnameyaptırır. Avukat, iş sahibinin daha başka işlerine de bakacak ise genel vekâletname, avukatla eyüp kapalı escort sadece bir işin takibi hu­susunda anlaşma yapılmışsa, özel vekâletnameyapılır. İş sahibi, avu­katım ‘’sulh ve ibra yapmaya, dava­dan vazgeçmeye, karşı tarafın vaz­geçmesini kabule, para çekmeye’’ yetkili kılmışsa, vekâletnameye bu hususlar ayrıca yazılmalıdır.

indir

Bir avukata vekâletname vermek için, notere, avukatın adını, hangi baroya fulya sınırsız escort bağlı olduğunu bildirmek, ve­kâletnamenin genel mi, özel mi olacağını söylemek kâfidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir