Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. UFAK YARALARDA VE AMELİYAT YARALARINDA PANSUMAN NASIL YAPILIR?

UFAK YARALARDA VE AMELİYAT YARALARINDA PANSUMAN NASIL YAPILIR?

admin admin -
8 0

Vücut yüzeyindeki yaraların te­miz tutulması, iyi edilmesi, iltihap­ların giderilmesi için ilâçlarla yapı­lan koruyucu tatbikattır. Bu iş için antiseptik sular, melhemler, yara tozları gibi ilaçlar, gazbezi, pamuk, sargı bezi gibi malzeme kullanılır.

Pansuman yapılırken dikkat edile­cek en önemli husus temiz yarala­rın mikroplandırılmaması, mikrop­lu yaralardan da çevreye mikropla­rın yayılmamasıdır. Bu bakımdan, şu noktaları gözetmek gerektir:

  • Pansumanı yapacak kimse elle­rini önceden iyice yıkamalı, alkollemelidir.
  • Yaranın üzerindeki gazbezinin alınması, yaranın silinmesi, yeniden kapanması muhakkak bir pensle ya­pılmalıdır.
  • Pansumanda kullanılacak pens, makas gibi aletler önceden ya kay­natılmalı, ya da antiseptik sularla silinmelidir.

pansuman (2)

Pansuman bittikten sonra da alet­ler mutlaka temizlenerek kaldırıl­malıdır. Yaranın üstünden çıkan gazbezi, kirli sargılar, yaranın silin­diği bezler, pamuk parçaları asla or­talıkta bırakılmamalı, bir an önce, en iyisi yakarak, yok edilmelidir. Bu gibi pansuman artıkları üzerine si­neklerin konması mikropların yayıl­ması bakımından son derecede za­rarlıdır.

pansuman (1)

Başlıca yara şekilleri ve bu yaralarda pansuman usulleri, ayrıca kullanılan ilaçlar şunlardır:

Ameliyat Yaralarında Pansuman

Bunlar tamamıyla temiz şartlarda meydana gelen yaralardır. Yalnız sonradan mikrop kapmasına çok dikkat edil­melidir; yoksa, meydana gelecek il­tihap derinlere gidebileceği gibi ya­ranın kapanmasını da geciktirir, di­kişlerin açılmasına yol açar. Ameli­yat yaraları pansumanının başlangıçta ya doktora, ya da hemşireye, sağlık memuruna yaptırılması en uygun olanıdır. Buna imkân yoksa, temizlik şartları asla ihmal edilmeyecek şekilde hareket edilmelidir Ameliyat yaraları kapanıncaya ka­dar kullanılan ilâçlar çoğunlukla al­kol, tentürdiyot, gerekirse antibiyotikli, cildi besleyici melhemlerdir.

ameliyatta pansuman

Travma Yaralarında Pansuman

Vurma, çarp­ma, düşme sonucu, ya da kesici, de­lici aletlerle meydana gelen yaralar­da yapılacak ilk iş yaranın çevresi­nin de temizlenmesidir. Yara önce oksijenli suyla iyice yıkanmalı, üze­rindeki toz, toprak giderilmeli, yara­dan uzak kısımlar da suyla silinme­lidir. Yara daima merkezden çevre­ye doğru silinmelidir ki dolayların­daki mikroplar, kirler yara üzerine taşınmasın. Bu iş bittikten sonra ya­ra üzerine tentürdiyot basmak, ste­ril, yani mikropsuz hale getirilmiş temiz bir gazbezi ile örtmek gerekir, Gazbezinin üzerine biraz pamuk konarak yerine göre ya flâsterle, ya da sargı bezi ile tesbit edilir. Yara, derin değilse, deride de aşırı bir yır­tılma, parçalanma yoksa birkaç gün içinde kabuklanarak iyi olur. Deri­nin pek parçalandığı durumlarda, il­tihaplanmanın başgösterdiği haller­de antibiyotikli, cildi besleyici melhemlerin kullanılması gerekir. Bu gibi yaralarda antiseptik su olarak 1/1000 rivanol eriyiği kullanmak çok faydalıdır.

Kandan, yaradan sızan sularla ya­pışmış gazbezleri oksijenli suyla ıs­latılarak çıkarılır. Bu işi sabırla bekleyerek yapmalıdır, yoksa, gazbezi çekilirken acı verdiği gibi yaranın kanamasına da yol açar.

Yağlı maddelerle çalışırken olan yaralanmalarda, meselâ bir şoförün, bir makinistin elleri yağla bulaşık haldeyken yaralanması halinde pan- sımana başlanırken yağların çıkarıl­ması için benzin kullanılmalıdır. Bir önceki pansumandan kalan yağlı melhemlerin çıkarılması, yara yüze­yinin iyice açılması için de benzin kullanılabilir.

pansuman (3)

Çıbanlar, İltihaplı Yaralarında Pansuman

Ye­ni bir iltihap başlarken dağılmasını sağlamak için bir iki gün yalnız al­kol pansumanı yapılabilir. Alkolle ıs­latılmış pamuk derinin üzerine kon­duktan sonra, alkolün çabucak uçup gitmemesi için, üstü ya jelâtin kâğı­dı ile, ya da bir naylon parçasiyle örtülmelidir. İltihap önlenemeyecekse ihtiyol melhemi gibi mikrop öldü­rücü melehemler konur. Çıban deşi­lip cerahat aktıktan sonra da birkaç gün temizlenmesi için ihtiyol melhemine devam edilir, daha sonra an­tibiyotikli, elidi besleyici melhemlere geçilir. İhtiyol içinde balık taşılları (fosilleri) de bulunan maden kalıntılarından çıkarılmış katranlı bir maddedir. Bundan yapılan melhem birçok deri hastalıklarına kar­şı kullanılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir