Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. KOKAİN NEDİR? KULLANILDIĞINDA NASIL TEHLİKELERE YOL AÇAR?

KOKAİN NEDİR? KULLANILDIĞINDA NASIL TEHLİKELERE YOL AÇAR?

admin admin -
30 0

Güney Amerika’da, en çok Peru’da yetişen koka ağacından çıkarılan bir maddedir, uyuşturucu özelliğinden dolayı hekimlikte ilaç olarak kulla­nılır. Duyu sinirlerini etkileyerek ağ­rıyı, sancıyı kesen ilaçların hemen hemen en eskisidir. Açlık duyusunu da körettiği için, birçok Perulular, BolivyalIlar kokain çiğnerler.

kokain tehlikelidir (1)

Kokain çok keskin bir uyuşturucu­dur. Suya %2 oranında karıştırıla­rak yapılan eriyiği göze damlatılırsa gözde hiç duyu kalmaz, kolayca ame­liyat yapılabilir. Gene bu eriyik deri içine, deri altına şırınga edilirse 10- 15 dakika derin bir duyusuzluk elde edilir. Bu sayede, ameliyatlar kolay­laşmıştır. Çünkü kokain nereye değerse oradaki sinir tellerini, kısa sü­re de olsa, kesilmiş, duymaz, iş göremez hale getirir.

Kokain, sinir hücrelerine de etki yapar. Az olursa sinirleri uyarır, çok olursa uyuşukluk verir; bundan do­layı, kokaini keyif verici olarak kul­lanmaya alışmış kimseler vardır. Bu ise, şüphesiz, çok kötü, bir alışkan­lıktır. Çünkü, kokainin azı da, çoğu da çok tehlikeli olabilir. Vücuda iğ­ne (enjeksiyon) ile veren kokainin yarım gramdan çoğu tehlikelidir, hatta, bazen 1/10 gram kokain bile insanı ölüme kadar götürür. Bu ara­da, diş çekerken, ufak çapta ameliyat yaparken bile, sinirlerini uyuşturmak için kokain iğnesi yapılmış hastala­rın yüzü solduğu, başı döndüğü, göz­leri karardığı, kustuğu, soğuk terler döktüğü, nabız atışı, solunumu bo­zulduğu çok görülmüştür. Hatta, gö­ze damlatılan kokain eriyiğinin bile aynı kötü sonuçları verdiği olur. He­le belkemiği içine yapılan kokain iğ­nesi çok daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bunun için, kokain iğnesi yapan hekimler çok ciddi tedbirler alırlar. Bu arada dozu yüksek tut­mamaya da çok dikkat edilir. 1 gram­dan yüksek dozda kokain kullanılın­ca, hastada, yukarıdaki belirtilerden başka, ayrıca, morarma, kalp zayıf­laması, boğaz kuruluğu, yutkunma güçlüğü, kıvranma, titreme, şiddetli baş ağrısı gibi haller görülür; hatta hasta komaya bile girer, deliliğe ka­dar sürüklenir.

Hekimlikte, ‘’chlorhydrate de cocaine’’ bileşiği olarak kullanılan ko­kain bazı hastalıklarda çok tehlikeli durumlar yaratabilir. Bunun için, kalp, damar, sinir, akciğer hastaları­na, ayrıca 10 yaşından küçük çocuk­lara, ihtiyarlara, kansızlara, glokom denilen göz hastalığı bulunanlara ko­kaini! ilaçlar verilmez.

Öte yandan, bugünkü hekimlikte uyuşturucu madde olarak kokain es­kisinden çok az kullanılmaktadır. Bu­nun yerine novokain kullanılıyor. Çünkü novokainin zararlı etkileri da­ha azdır; ayrıca, vücutta kokain gibi alışkanlık yaratmaz.

Kokain Alışkanlığı Kokain, ameliyat, tedavi gibi tıb­bi amaçlarla, hekimlikte kullanılır­ken ölçü büyük bir titizlikle gözetilir, alman tedbirlerle tehlikesi önlenir. Kokaini keyif verici, uyuşturucu bir madde olarak kullananlar ise kendi­lerini bile bile, deliliğe, ölüme kadar varabilecek tehlikelere sürüklerler. Kokainomari (kokain deliliği) deni­len bu kötü alışkanlık insanlık için büyük bir tehlike, korkunç bir afettir. Eskiden çok daha korkunç olan bu facia, hükümetlerin sıkı tedbirleriy­le, günümüzde hemen hemen bütün uygar ülkelerde büyük ölçüde önlen­miştir. Bu arada, kokainli ilâçları tıbbî amaçlar dışında kullanacakla­ra, satanlara kanunlarımız bazen ölüm cezası bile vermektedir.

cocaine handover

Kokain alışkanlığı bir nevi ruh hastalığı olduğu gibi sonucu da delilikten farksızdır. Sinirleri uyuşan, böylece aklı, muhakemesi işlemez hale gelen bir kokainman her türlü ahlâksızlığa sürüklenir.

Kokain alışkanlığı bir kimseyi ruh bakımından, ahlâk bakımından fe­lâketlere sürüklediği gibi, onu sağlık bakımından da yıpratır, zayıf düşü­rür, türlü hastalıklara sürükler.

Kokain alışkanlarını iyi etmek için akıl, sinir, ruh hastalıkları tedavi usulleri kullanılır. Bunun İçin, hasta­nın daimi bir gözlem altında bulun­durulması gerekir. Bu bakımdan, ko­kainmanlar ancak bir akıl hastane­sinde iyi edilebilirler. Burada hasta­nın bir yandan iyi beslenerek kuvvet­lenmesine çalışılırken, bir yandan da temiz hava, iyi uyku, bir işle uğraş­ma gibi yollarla onun sağlam bir ha­yata kavuşturulması gözetilir. Yal­nız, hasta kokaini birdenbire bırak­maya zorlanmaz; çünkü, alışkanlığı birden bırakmak hastanın vücudun­da kalp durmasına kadar varabile­cek sarsıntılar yaratabilir: Kokain almaya alışmış bir kimsede, bu zehre karşı vücut bir panzehir salgılar; zehir birdenbire kesilince bu panze­hir vücutta tepki yaratır. Onun için, tedavi gören kokain alışkanına, daha az ölçülerde olmak üzere, hekimin kontrolü altında, gene kokain veri­lir; bu ölçü gitgide azaltılır, nihayet tamamen kesilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir